inductive-tube-sensor.png

EY1013, GI712S, I95017 Đại lý hãng IFM tại Việt Nam, nhà phân phối hãng IFM tại Việt Nam , Cảm biến hãng IFM

Art No  Description  Datenblatt
EY1013 DEFLEC.MIRROR FLOOR MOUNT.4B http://www.ifm.com/products/de/ds/ey1013.htm
EY1014 DEFLEC.MIRROR FL. MOUNT.1360 http://www.ifm.com/products/de/ds/ey1014.htm
EY1015 DEFLEC.MIRROR FLOOR MOUNT.1660 http://www.ifm.com/products/de/ds/ey1015.htm
EY2001 FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS http://www.ifm.com/products/de/ds/ey2001.htm
EY2002 FLOOR MOUNT.PROTECTION 4 BEAMS http://www.ifm.com/products/de/ds/ey2002.htm
EY2003 FLOOR MOUNT.PROTECTION UP 1360 http://www.ifm.com/products/de/ds/ey2003.htm
EY2004 FLOOR MOUNT.PROTECTION UP 1660 http://www.ifm.com/products/de/ds/ey2004.htm
EY2005 BASE FOR FLOOR MOUNTING http://www.ifm.com/products/de/ds/ey2005.htm
EY3001 ANTIVIBRAT.MOUNT.CLAMP SET4 http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3001.htm
EY3002 ANTIVIBRAT.MOUNT.CLAMP SET6 http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3002.htm
EY3004 ADJUSTABLE ANGLE +/- 7° SET4 http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3004.htm
EY3005 ADJUSTABLE ANGLE +/- 7° SET6 http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3005.htm
EY3006 TEST ROD 14MM http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3006.htm
EY3007 TEST ROD 20MM http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3007.htm
EY3008 TEST ROD 30MM http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3008.htm
EY3009 TEST ROD 40MM http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3009.htm
EY3010 TEST ROD 50MM http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3010.htm
EY3011 ROTATING ANGLE +/-90° SET4 http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3011.htm
EY3090 ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3090.htm
EY3091 ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3091.htm
EY3092 ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3092.htm
EY3098 LASER ADJUSTMENT LIGHTCURTAINS http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3098.htm
EY3099 LASER ADJUSTMENT LIGHTCURTAINS http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3099.htm
EY3100 ADJUSTABLE ANGLE +/- 7° SET4 http://www.ifm.com/products/de/ds/ey3100.htm
G1501S Safety switch gear http://www.ifm.com/products/de/ds/g1501s.htm
G1502S Safety switch gear http://www.ifm.com/products/de/ds/g1502s.htm
G1503S Safety switch gear http://www.ifm.com/products/de/ds/g1503s.htm
G2001S SAFETY SWITCH GEAR WITH MUTING http://www.ifm.com/products/de/ds/g2001s.htm
GF711S GIFA4004-2PS/SIL2/V4A/US http://www.ifm.com/products/de/ds/gf711s.htm
GG505S GIGA-4015-US   /V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/gg505s.htm
GG507S GIGA-4010-US http://www.ifm.com/products/de/ds/gg507s.htm
GG508S GIGA4010-3PT/SIL3/US http://www.ifm.com/products/de/ds/GG508S.htm
GG711S GIGA4008-2PS/SIL2/V4A/US http://www.ifm.com/products/de/ds/gg711s.htm
GG712S GIGA4005-2PS/SIL2/US http://www.ifm.com/products/de/ds/gg712s.htm
GG851S GIGA4005B2PO/SIL2/US http://www.ifm.com/products/de/ds/gg851s.htm
GI505S GIIA-4030-US   /V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/gi505s.htm
GI506S GIIA-4030-3PT/KAT4/V4A/US http://www.ifm.com/products/de/ds/gi506s.htm
GI701S GIIA-4030-US/2OSSD/V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/gi701s.htm
GI711S GIIA4015-2PS/SIL2/V4A/US http://www.ifm.com/products/de/ds/gi711s.htm
GI712S GIIA4010-2PS/SIL2/US http://www.ifm.com/products/de/ds/gi712s.htm
GM504S GIMC-4030-US http://www.ifm.com/products/de/ds/gm504s.htm
GM505S GIMC-4035-US http://www.ifm.com/products/de/ds/gm505s.htm
GM701S GIMC-4030-US/2OSSD http://www.ifm.com/products/de/ds/gm701s.htm
GM705S GIMC-4045-US/2OSSD http://www.ifm.com/products/de/ds/gm705s.htm
I12001 SIT-2070-ABOW http://www.ifm.com/products/de/ds/i12001.htm
I12002 SIT-2070-BBOW http://www.ifm.com/products/de/ds/i12002.htm
I12003 SIT-2070-ABOW/A-PLATE http://www.ifm.com/products/de/ds/i12003.htm
I12004 SIT-2070-ABOW/B-PLATE http://www.ifm.com/products/de/ds/i12004.htm
I12006 SIT-2070-ABOW-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/i12006.htm
I15005 SIT-4070-CPKG/2M http://www.ifm.com/products/de/ds/i15005.htm
I17001 SIT-3070-BPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/i17001.htm
I17002 SIT-3070-ANKG http://www.ifm.com/products/de/ds/i17002.htm
I17003 SIT-3070-BPKG/A-PLATE http://www.ifm.com/products/de/ds/i17003.htm
I17004 SIT-3070-ANKG/A-PLATE http://www.ifm.com/products/de/ds/i17004.htm
I22001 SIY-2120-ABOW http://www.ifm.com/products/de/ds/i22001.htm
I22002 SIY-2120-BBOW http://www.ifm.com/products/de/ds/i22002.htm
I22003 SIY-2120-ABOW/A-PLATE http://www.ifm.com/products/de/ds/i22003.htm
I22006 SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE http://www.ifm.com/products/de/ds/i22006.htm
I22008 SIY-2120-ABOW/LS/B-PLATE http://www.ifm.com/products/de/ds/i22008.htm
I27001 SIY-3120-BPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/i27001.htm
I27003 SIY-3120-BPKG/A-PLATE http://www.ifm.com/products/de/ds/i27003.htm
I27007 SIY-3120-BPKG/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/I27007.htm
I35001 ILA2002-AROG/OBEN/UP        RT http://www.ifm.com/products/de/ds/i35001.htm
I42001 SIL-2100-ABOW http://www.ifm.com/products/de/ds/I42001.htm
I7R201 I7R3010-FPKG/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r201.htm
I7R202 I7R3010-FNKG/US-100-INF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r202.htm
I7R203 I7R3010-FPKG/DY/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r203.htm
I7R204 I7R3010-FNKG/DY/US-100-INF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r204.htm
I7R205 I7R3015-FPKG/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r205.htm
I7R206 I7R3015-FNKG/US-100-INF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r206.htm
I7R207 I7R3015-FPKG/DY/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r207.htm
I7R208 I7R3015-FNKG/DY/US-100-INF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r208.htm
I7R209 I7R3020-FPKG/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r209.htm
I7R210 I7R3020-FNKG/US-100-INF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r210.htm
I7R211 I7R3020-FPKG/DY/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r211.htm
I7R212 I7R3020-FNKG/DY/US-100-INF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r212.htm
I7R213 I7R3025-FPKG/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r213.htm
I7R214 I7R3025-FNKG/US-100-INF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r214.htm
I7R215 I7R3025-FPKG/DY/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r215.htm
I7R216 I7R3025-FNKG/DY/US-100-INF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r216.htm
I7R217 I7R3051-FPKG/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/i7r217.htm
I85000 I8-3014-BPKG/AS-610-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/i85000.htm
I85001 I8-3014-ANKG/AS-610-DNS http://www.ifm.com/products/de/ds/i85001.htm
I85002 I8-3014-BPKG/0,09M/US-100-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/i85002.htm
I85003 I8-3014-ANKG/0,09M/US-100-DNS http://www.ifm.com/products/de/ds/i85003.htm
I85004 I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/i85004.htm
I85005 I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS http://www.ifm.com/products/de/ds/i85005.htm
I85006 I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/i85006.htm
I85007 I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/i85007.htm
I95007 I9-3023BBPKG/SS-000-K/PG36   R http://www.ifm.com/products/de/ds/I95007.htm
I95008 I9-3023BAPKG/SS-000-K/PG36   R http://www.ifm.com/products/de/ds/I95008.htm
I95009 IFG3002-BPKG/US-100-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/i95009.htm
I95013 I9D35,5-ANKG/2X0,36M/VENTILST http://www.ifm.com/products/de/ds/i95013.htm
I95016 I9-3002-ANKG/US-100-DNS http://www.ifm.com/products/de/ds/I95016.htm
I95017 I9-3002-ANKG/US-100-DNS http://www.ifm.com/products/de/ds/I95017.htm
I95018 I9D35,5-ANKG/MAGNETVENTIL http://www.ifm.com/products/de/ds/I95018.htm
I95026 I9-3002-ANKG/US-100-DNS http://www.ifm.com/products/de/ds/I95026.htm
I95029 I9-3002-ANKG/US-100-DNS http://www.ifm.com/products/de/ds/I95029.htm
I95032 I9B2008BARKG/2X0,20/1X0,69/DT http://www.ifm.com/products/de/ds/I95032.htm
I95033 I9-3023BBPKG/PG36 http://www.ifm.com/products/de/ds/I95033.htm