inductive-sensor-14.png

IS5076 | IV5002 | IZ5031 Đại lý hãng IFM tại Việt Nam, nhà phân phối hãng IFM tại Việt Nam , Cảm biến hãng IFM

Art No  Description  Datenblatt
IS5075 IS-3002-BPOG/0,135M http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5075.htm
IS5076 IS-2002-FROG/PH/0,135M http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5076.htm
IS5077 IS-2003-FROG/0,3M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5077.htm
IS5078 IS-3002-BPKG/Faston 4,8 http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5078.htm
IS5080 IS-3004-BPKG/0,5M/US100 WINKEL http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5080.htm
IS5081 IS-3002-BPOG/F http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5081.htm
IS5082 IS-33,5-BPKG/FASTON 4,8 http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5082.htm
IS5083 IS-33,5-APKG/FASTON 4,8 http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5083.htm
IS5084 IS-3003BBPKG/AS http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5084.htm
IS5085 IS-3004-BPKG/0,5M/FH/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5085.htm
IS5086 IS-3003BBPKG/0,15M AS http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5086.htm
IS5087 IS-3004-BPKG/0,15M http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5087.htm
IS5088 IS-3002-BPOG/0,150M http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5088.htm
IS5090 IS-3003BANOG/0,5M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5090.htm
IS5091 IS-32,5-BPOG/0,14M http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5091.htm
IS5092 IS-3002-BPOG/0,2M/METHODE 9300 http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5092.htm
IS5096 IS-3002-BPKG/0,2M http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5096.htm
IS5097 IS-2002-FROG/0,81M/PH/MOLEX http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5097.htm
IS5098 IS-3002-APKG/0,22M/ http://www.ifm.com/products/de/ds/IS5098.htm
IS8500 IS-2002-FROG/12"K           RT http://www.ifm.com/products/de/ds/IS8500.htm
IT5001 ITB3001-BPOG http://www.ifm.com/products/de/ds/it5001.htm
IT5002 ITB3001-APOG http://www.ifm.com/products/de/ds/it5002.htm
IT5003 ITB3001-ANOG http://www.ifm.com/products/de/ds/it5003.htm
IT5008 ITB2001-BROG http://www.ifm.com/products/de/ds/it5008.htm
IT5009 ITB2001-AROG http://www.ifm.com/products/de/ds/it5009.htm
IT5019 ITB2001-AROG/0,13M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/IT5019.htm
IT5020 ITB3001-APKG/AS http://www.ifm.com/products/de/ds/it5020.htm
IT5021 ITB3001-BPKG/AS http://www.ifm.com/products/de/ds/it5021.htm
IT5028 ITB31,5-BPKG/V2A http://www.ifm.com/products/de/ds/IT5028.htm
IT5033 ITB31,5-BPKG/BH             RT http://www.ifm.com/products/de/ds/IT5033.htm
IT5034 ITB31,5-BPKG/AS http://www.ifm.com/products/de/ds/it5034.htm
IT5035 ITB3001-BPKG/6M/FH          RT http://www.ifm.com/products/de/ds/it5035.htm
IT5036 ITB31,5-BPKG/3M/FH          RT http://www.ifm.com/products/de/ds/IT5036.htm
IT5038 ITB3001-BPOG/10M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/it5038.htm
IT5039 ITB3002-BPKG/2M PVC http://www.ifm.com/products/de/ds/it5039.htm
IT5040 ITB3002BBPKG/V4A/AS http://www.ifm.com/products/de/ds/it5040.htm
IT5041 ITB3004-BPKG/V4A/AS http://www.ifm.com/products/de/ds/it5041.htm
IT5042 ITB3002BBPKG/V4A/2M http://www.ifm.com/products/de/ds/it5042.htm
IT5043 ITB3004-BPKG/V4A/2M http://www.ifm.com/products/de/ds/it5043.htm
IT5044 ITB3004-BPKG/V4A/AS http://www.ifm.com/products/de/ds/it5044.htm
IT5046 ITB3002BAPKG/V4A/AS-514 http://www.ifm.com/products/de/ds/IT5046.htm
IT5047 ITB3004-BPKG/V4A/AS http://www.ifm.com/products/de/ds/IT5047.htm
IT5048 ITB3002BBPKG/V4A/AS-514 http://www.ifm.com/products/de/ds/IT5048.htm
IT5051 ITB31,5BBPKG/V4A/AS http://www.ifm.com/products/de/ds/it5051.htm
IT5056 ITB3002BBPKG/V4A/3M http://www.ifm.com/products/de/ds/IT5056.htm
IV0004 IVE2020ZFBOW http://www.ifm.com/products/de/ds/IV0004.htm
IV0006 IVE2040-FBOW http://www.ifm.com/products/de/ds/iv0006.htm
IV0007 IVE2030-FBOW http://www.ifm.com/products/de/ds/iv0007.htm
IV0008 IVE2020-FBKA http://www.ifm.com/products/de/ds/IV0008.htm
IV5001 IVE3015-BPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/iv5001.htm
IV5002 IVE3020BBPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/iv5002.htm
IV5003 IVE4015-CPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/iv5003.htm
IV5004 IVE4020BCPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/iv5004.htm
IV5007 IVE3040-BPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/iv5007.htm
IV5011 IVE3030-BPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/iv5011.htm
IV5014 IVE4015-CPKG/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/iv5014.htm
IV5018 IVE4030-CPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/iv5018.htm
IV5025 IVE3015UBPKG/US-100-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/iv5025.htm
IV5049 IVE4020BCPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/iv5049.htm
IV5053 IVE4020ZCPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/iv5053.htm
IV5055 IVE4020ZCPKG/20M http://www.ifm.com/products/de/ds/IV5055.htm
IW5008 IW-3008-ANKG http://www.ifm.com/products/de/ds/iw5008.htm
IW5028 IW-3008-ANKG/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/iw5028.htm
IW5048 IW-3005-APKG http://www.ifm.com/products/de/ds/iw5048.htm
IW5051 IW-3005-BPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/iw5051.htm
IW5052 IW-3005-BPKG/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/iw5052.htm
IW5053 IW-3008-APKG http://www.ifm.com/products/de/ds/iw5053.htm
IW5054 IW-3008-APKG/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/iw5054.htm
IW5058 IW-3008-BPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/iw5058.htm
IW5060 IW-3008-BPKG/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/iw5060.htm
IW5062 IW-3008-APKG/AS-610-TPO http://www.ifm.com/products/de/ds/iw5062.htm
IW5064 IW-3008-BPKG/AS-610-TPS http://www.ifm.com/products/de/ds/iw5064.htm
IW5065 IW-3008-APKG/400mA/BH http://www.ifm.com/products/de/ds/IW5065.htm
IW5069 IW-3008-BPKG/PULLDOWN 2 KOHM http://www.ifm.com/products/de/ds/IW5069.htm
IW5070 IW-3008-VNKG/3,5M http://www.ifm.com/products/de/ds/iw5070.htm
IW5073 IW-4008-CPKG/0,2M/PUR/US http://www.ifm.com/products/de/ds/IW5073.htm
IW5078 IW-3008-BPKG/AS/PULLDOWN 2 KOH http://www.ifm.com/products/de/ds/IW5078.htm
IX5002 IX-3080-DPKG/1LED http://www.ifm.com/products/de/ds/ix5002.htm
IX5006 IX-3080-BPKG/3LED http://www.ifm.com/products/de/ds/ix5006.htm
IX5010 IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/ix5010.htm
IX5014 IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/IX5014.htm
IX5030 IX-2080-AS-i/0,15M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/ix5030.htm
IY5029 IYB30,8-BPKG/V2A http://www.ifm.com/products/de/ds/iy5029.htm
IY5033 IYB30,8-APKG/V2A http://www.ifm.com/products/de/ds/iy5033.htm
IY5034 IYB30,8-ANKG/V2A http://www.ifm.com/products/de/ds/iy5034.htm
IY5036 IYB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT http://www.ifm.com/products/de/ds/iy5036.htm
IY5038 IYB30,8-BPKG/V2A/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/iy5038.htm
IY5045 IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T http://www.ifm.com/products/de/ds/iy5045.htm
IY5046 IYB30,8-BPKG/V2A/           RT http://www.ifm.com/products/de/ds/iy5046.htm
IY5047 IYB30,8-BPKG/V2A/0,3M/AS-610-T http://www.ifm.com/products/de/ds/iy5047.htm
IY5048 IYB31,5-BPKG/AS-514-TPS http://www.ifm.com/products/de/ds/iy5048.htm
IY5049 IYB31,5-BPKG/2M PVC http://www.ifm.com/products/de/ds/iy5049.htm
IY5051 IYB30,8-BPKG/V2A/ZS http://www.ifm.com/products/de/ds/iy5051.htm
IY5052 IYB31,2-BPKG/V2A http://www.ifm.com/products/de/ds/iy5052.htm
IY5053 IYB30,8-ANKG/V2A/0,11M http://www.ifm.com/products/de/ds/IY5053.htm
IY5055 IYB30,8-BPKG/V2A/0,8M http://www.ifm.com/products/de/ds/IY5055.htm
IY5056 IYB30,8-BPKG/V2A/0,4M http://www.ifm.com/products/de/ds/IY5056.htm
IY5057 IYB31,2BBPKG/V2A/0,225M http://www.ifm.com/products/de/ds/iy5057.htm
IZ5006 IZB30,8-BPKG/V2A/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/IZ5006.htm
IZ5026 IZB30,8-BPKG/V2A http://www.ifm.com/products/de/ds/iz5026.htm
IZ5031 IZB30,8-APKG/V2A http://www.ifm.com/products/de/ds/iz5031.htm