inductive-sensor-4.png

IF5909 | IF6029 | IF9920 Đại lý hãng IFM tại Việt Nam, nhà phân phối hãng IFM tại Việt Nam , Cảm biến hãng IFM

Art No  Description  Datenblatt
IF5909 IFB3004BBPKG/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/if5909.htm
IF5913 IFB35,5-BPKG/0,185M/AS-610-TPS http://www.ifm.com/products/de/ds/if5913.htm
IF5915 IFK3004BBPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/if5915.htm
IF5917 IFA3004BBPKG/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/if5917.htm
IF5923 IFG2005-ARKG/5M/UP          RT http://www.ifm.com/products/de/ds/if5923.htm
IF5925 IFK3002-BPKG/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/if5925.htm
IF5927 IFB3002-BPKG/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/if5927.htm
IF5928 IFB3004-BPKG/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/if5928.htm
IF5929 IFA3002-BPKG/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/if5929.htm
IF5930 IFA3004-BPKG/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/if5930.htm
IF5933 IFK3007-BPKG/6M/BH http://www.ifm.com/products/de/ds/if5933.htm
IF5934 IFK2004BFRKG/SC/2LED/US-104IRF http://www.ifm.com/products/de/ds/if5934.htm
IF5935 IFK2007-FRKG/SC/2LED/US-104IRF http://www.ifm.com/products/de/ds/if5935.htm
IF5936 IFK2004BFRKG/M/2LED/US-104-IRF http://www.ifm.com/products/de/ds/if5936.htm
IF5937 IFK2007-FRKG/M/2LED/US-104-IRF http://www.ifm.com/products/de/ds/if5937.htm
IF5939 IFK3007-ANKG/US-104-DNS http://www.ifm.com/products/de/ds/if5939.htm
IF5943 IFB2002-FRKG/3M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/if5943.htm
IF5948 IFK4004BCPKG/US-104-DPA http://www.ifm.com/products/de/ds/IF5948.htm
IF5952 IFB2004BAROG/UP/SC/0.3UC http://www.ifm.com/products/de/ds/if5952.htm
IF5955 IFB3002-BPKG/V2A/10-55V/3M/BH http://www.ifm.com/products/de/ds/if5955.htm
IF5957 IFK3004BAPKG/M/US-104-DPO http://www.ifm.com/products/de/ds/if5957.htm
IF5958 IFK3007-APKG/M/US-104-DPO http://www.ifm.com/products/de/ds/if5958.htm
IF5959 IFK3002-BPKG/IE-KAB http://www.ifm.com/products/de/ds/if5959.htm
IF5960 IFB3002-BPKG/0,215M http://www.ifm.com/products/de/ds/if5960.htm
IF5961 IFB3002-BPKG/0,33M http://www.ifm.com/products/de/ds/if5961.htm
IF5962 IFA3004-BPKG/V4A/15M http://www.ifm.com/products/de/ds/if5962.htm
IF5965 IFB3002-BNKG http://www.ifm.com/products/de/ds/if5965.htm
IF5994 IFB2002-FRKG/US-104-IRF http://www.ifm.com/products/de/ds/if5994.htm
IF5997 IFB3004BANKG/US-104-DNS http://www.ifm.com/products/de/ds/if5997.htm
IF5998 IFB3002-ANKG http://www.ifm.com/products/de/ds/if5998.htm
IF6001 IFB3004-BPKG/PULLDOWN 2 KOHM http://www.ifm.com/products/de/ds/if6001.htm
IF6002 IFB3004-VNKG http://www.ifm.com/products/de/ds/if6002.htm
IF6004 IFB2002-FRKG/10M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/if6004.htm
IF6010 IFB3002-APKG/10M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/if6010.htm
IF6011 IFB3004-BNKG/US-100-DNO      R http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6011.htm
IF6012 IFA4004-CNKG/US-104-DNA http://www.ifm.com/products/de/ds/if6012.htm
IF6014 IFB35,5-BPKG/2M/PVC/OLED http://www.ifm.com/products/de/ds/if6014.htm
IF6015 IFK3004BBPKG/SC/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/if6015.htm
IF6017 IFB3004BBPKG/0,5M/AMP/PD 2K http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6017.htm
IF6018 IFB3002-VNKG/0,5M/AMP http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6018.htm
IF6019 IFK3007-ANOG/0,1M/AMP http://www.ifm.com/products/de/ds/if6019.htm
IF6020 IFK3004BAPKG/0,1M/AMP http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6020.htm
IF6021 IFK3004BANOG/0,1M/AMP http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6021.htm
IF6023 IFG3007-BPKG/5M http://www.ifm.com/products/de/ds/if6023.htm
IF6024 IFB35,5-APKG/O.LED http://www.ifm.com/products/de/ds/if6024.htm
IF6025 IFA3004-BPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/if6025.htm
IF6026 IFK3007-BNKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/if6026.htm
IF6027 IFB3002-BPKG/V2A/10-55V/6M/BH http://www.ifm.com/products/de/ds/if6027.htm
IF6028 IFK3002A1PKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/if6028.htm
IF6029 IFK3002A2PKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/if6029.htm
IF6030 IFK3004A1PKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/if6030.htm
IF6031 IFK3004A2PKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/if6031.htm
IF6033 IFB3004-BPKG/US/PULLDOWN 2KOHM http://www.ifm.com/products/de/ds/if6033.htm
IF6034 IFB3004-BPKG/V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/if6034.htm
IF6035 IFG3005-BPKG/V4A/US http://www.ifm.com/products/de/ds/if6035.htm
IF6036 IFK3002-BPKG/V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/if6036.htm
IF6037 IFB3002-BPKG/V4A/2M ZH http://www.ifm.com/products/de/ds/if6037.htm
IF6038 IFB3002-BPKG/V4A/0,4M ZH/FLST http://www.ifm.com/products/de/ds/if6038.htm
IF6040 IFB3002-BPKG/3M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/if6040.htm
IF6041 IFB3002-BPKG/0,8M/ZH/FLST http://www.ifm.com/products/de/ds/if6041.htm
IF6042 IFA2002-FRKG/V4A/0,3M/AMP http://www.ifm.com/products/de/ds/if6042.htm
IF6043 IFA3002-APKG/0,3M/AMP http://www.ifm.com/products/de/ds/if6043.htm
IF6044 IFA2002-FRKG/US-100-IRF http://www.ifm.com/products/de/ds/if6044.htm
IF6045 IFB3002-BPKG/V4A/0,4M/ZH http://www.ifm.com/products/de/ds/if6045.htm
IF6046 IFB3002-BPKG/0,8M/ZH http://www.ifm.com/products/de/ds/if6046.htm
IF6047 IFB2004BAROG/SC/UP/2LED/0,3/US http://www.ifm.com/products/de/ds/if6047.htm
IF6048 IFB2004-FRKG/V4A/6M/PUR http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6048.htm
IF6050 IFA4004BCNKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6050.htm
IF6051 IFB3002-BPKG/5M http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6051.htm
IF6052 IFG2005-ARKG/5M/RT http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6052.htm
IF6053 IFB3002-ANKG/7M http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6053.htm
IF6059 IFA4002-CPKG/US-104-DPA http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6059.htm
IF6060 IFB2004-ARKG/UP/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6060.htm
IF6061 IFA2002-FRKG/V4A/6M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6061.htm
IF6064 IFB2002-FRKG/3M/BH http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6064.htm
IF6065 IFG3004BBPKG/0,3M http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6065.htm
IF6067 IFK3004BAPKG/2,4M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6067.htm
IF6068 IFK3004BBNKG/2,4M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6068.htm
IF6072 IFB3004BBPKG/M/V4A/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6072.htm
IF6074 IFA3003ZBPKG/5M/SH http://www.ifm.com/products/de/ds/if6074.htm
IF7003 IFC2004DARKG/US-D-S http://www.ifm.com/products/de/ds/if7003.htm
IF7004 IFC2004DARKG/SS-D-S http://www.ifm.com/products/de/ds/if7004.htm
IF7005 IFC2004DARKG/US-D-L http://www.ifm.com/products/de/ds/if7005.htm
IF7006 IFC2004DARKG/SS-D-L http://www.ifm.com/products/de/ds/if7006.htm
IF7007 IFC-04-ARKG/US-L-S für Ventile http://www.ifm.com/products/de/ds/if7007.htm
IF7008 IFC-04-ARKG/V-L-S für Ventile http://www.ifm.com/products/de/ds/IF7008.htm
IF7010 IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile http://www.ifm.com/products/de/ds/IF7010.htm
IF7011 IFC2004DARKG/US-D-L http://www.ifm.com/products/de/ds/IF7011.htm
IF7012 IFC2004DARKG/US-D-S http://www.ifm.com/products/de/ds/IF7012.htm
IF7100 IFK3002-BPKG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/if7100.htm
IF7101 IFK3004-BPKG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/if7101.htm
IF7102 IFK3002-ANKG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/if7102.htm
IF7103 IFK3004-ANKG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/if7103.htm
IF7104 IFK3002-BPKG/I/2M http://www.ifm.com/products/de/ds/if7104.htm
IF7105 IFK3004-BPKG/I/2M http://www.ifm.com/products/de/ds/if7105.htm
IF7106 IFK3002-ANKG/I/2M http://www.ifm.com/products/de/ds/if7106.htm
IF7107 IFK3004-ANKG/I/2M http://www.ifm.com/products/de/ds/if7107.htm
IF8503 IFA3002-BNKG/0,58m LS-100AK http://www.ifm.com/products/de/ds/if8503.htm
IF9222 IFB2002-ARKG/PH             RT http://www.ifm.com/products/de/ds/if9222.htm
IF9920 IFB2002-ARKG/UP/0,8M/US RT http://www.ifm.com/products/de/ds/if9920.htm