inductive-sensor.png

I95043, IA5126, IB0119 Đại lý hãng IFM tại Việt Nam, nhà phân phối hãng IFM tại Việt Nam , Cảm biến hãng IFM

Art No  Description  Datenblatt
I95043 I9-4020BCNKG/PG36/US http://www.ifm.com/products/de/ds/I95043.htm
I95044 I9-4020BCPKG/PG36/US http://www.ifm.com/products/de/ds/I95044.htm
I95045 I9-3020ZBPKG/M50/5M/SH http://www.ifm.com/products/de/ds/i95045.htm
IA0004 IA-2010-ABOA http://www.ifm.com/products/de/ds/ia0004.htm
IA000A IAE2010-FBOA/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/ia000a.htm
IA0017 IA-2010-ABOA/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/ia0017.htm
IA0018 IA-2010-ABOA/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/ia0018.htm
IA0027 IA-2010-BBOA http://www.ifm.com/products/de/ds/ia0027.htm
IA0028 IA-2010-BBOA/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/ia0028.htm
IA0030 IA-2010-BBOA/20M http://www.ifm.com/products/de/ds/ia0030.htm
IA0032 IAE2010-FBOA http://www.ifm.com/products/de/ds/ia0032.htm
IA0052 IA-2010-BBOA/CSA http://www.ifm.com/products/de/ds/ia0052.htm
IA0059 IA-2010-BBOA/3,5M/OVERP http://www.ifm.com/products/de/ds/IA0059.htm
IA0060 IA-2010-BBOA/10M/OVERP http://www.ifm.com/products/de/ds/IA0060.htm
IA0066 IA-2010-ABOA/RT http://www.ifm.com/products/de/ds/ia0066.htm
IA0068 IA-2010ZABOA/SS http://www.ifm.com/products/de/ds/ia0068.htm
IA0069 IAE2010-FBOA/RT http://www.ifm.com/products/de/ds/ia0069.htm
IA0078 IA-2010-ABOA/20M http://www.ifm.com/products/de/ds/ia0078.htm
IA2001 IA-2010-ABOA/1,50M/RTF http://www.ifm.com/products/de/ds/ia2001.htm
IA500A IAE2010-FRKG/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/ia500a.htm
IA5011 IA-3010-APOG/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5011.htm
IA501A IAE3010-BPKG/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/ia501a.htm
IA5034 IA-4010-DNOG http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5034.htm
IA5045 IA-3010-BPKG/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5045.htm
IA5046 IA-3010-BPKG/20M http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5046.htm
IA5050 IA-3010-APKG http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5050.htm
IA5051 IA-3010-APKG/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5051.htm
IA5052 IA-3010-APKG/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5052.htm
IA5054 IA-3010-ANKG http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5054.htm
IA5056 IA-3010-ANKG/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5056.htm
IA5058 IA-3010-BNKG http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5058.htm
IA5062 IAE3010-BPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5062.htm
IA5063 IAE3010-APKG http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5063.htm
IA5082 IA-3010-BPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5082.htm
IA5083 IA-3010-BPKG/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5083.htm
IA5106 IAE3010-BPKG/US-100-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5106.htm
IA5108 IA-2010-FRKG/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5108.htm
IA5110 IA-2010-FRKG/6M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5110.htm
IA5121 IA-2010-ARKG/UP/6M          RT http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5121.htm
IA5122 IAE2010-FRKG http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5122.htm
IA5126 IA-3010-BPKG/US-104-KPS http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5126.htm
IA5127 IA-3010-BPKG/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5127.htm
IA5130 IAE3010-BPKG/US-100-DPS/90GRAD http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5130.htm
IA5132 IA-3010-BPKG/10M/55V http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5132.htm
IA5135 IAE2010-FRKG/US-100-IRF http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5135.htm
IA5136 IAE3010-APKG/US-100-DPO/90GRAD http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5136.htm
IA5285 IA-3010-BNKG/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/ia5285.htm
IB0004 IB-2020-ABOA http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0004.htm
IB0011 IB-2020-ABOA/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0011.htm
IB0012 IB-2020-ABOA/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0012.htm
IB0016 IBE2020-FBOA http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0016.htm
IB0017 IB-2020-BBOA http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0017.htm
IB0018 IB-2020-BBOA/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0018.htm
IB0019 IB-2020-BBOA/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0019.htm
IB0026 IB-2030-ABOA http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0026.htm
IB0027 IB-2030-BBOA http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0027.htm
IB0029 IB-2030-ABOA/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0029.htm
IB0040 IB-2030-ABOA/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0040.htm
IB0044 IB-2030-ABOA/10M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0044.htm
IB0047 IB-2030-ABOA/0,3m US-100... http://www.ifm.com/products/de/ds/IB0047.htm
IB0058 IB-2020-BBOA/RT http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0058.htm
IB0059 IB-2020-ABOA/RT http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0059.htm
IB0060 IB-2020-ABOA/MS/6M/SS http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0060.htm
IB0064 IB-2030-BBOA/10M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0064.htm
IB0071 IB-2020ZABOA/V4A/SS http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0071.htm
IB0072 IBE2020-FBOA/RT http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0072.htm
IB0073 IB-2030-ABOA http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0073.htm
IB0078 IB-2020-ABOA http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0078.htm
IB0081 IB-2020-BBOA http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0081.htm
IB0085 IB-2020ZABOA/SS http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0085.htm
IB0087 IB-2020ZABOA/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0087.htm
IB0088 IB-2020ZBBOA http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0088.htm
IB0090 IB-2020-ABOA/Sonderstecker http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0090.htm
IB0098 IB-2020RABOA/10M            RT http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0098.htm
IB0104 IB-2020-ABOA/6M/RT http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0104.htm
IB0105 IB-2020ZABOA/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0105.htm
IB0106 IB-2020ZBBOA/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0106.htm
IB0107 IB-2020ZBBOA/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0107.htm
IB0108 IB-2020-ABOA/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0108.htm
IB0109 IB-2020-ABOA/30M http://www.ifm.com/products/de/ds/IB0109.htm
IB0110 IB-2020ZABOA/6M/KHI http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0110.htm
IB0111 IB-2020ZABOA/10M/KHI http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0111.htm
IB0112 IB-2020ZABOA/V4A/BH/5M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0112.htm
IB0113 IB-2020ZABOA/15M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0113.htm
IB0114 IB-2020ZBBOA/15M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0114.htm
IB0117 IB-2030ZABOA http://www.ifm.com/products/de/ds/ib0117.htm
IB0119 IB-2020ZABOA/20M http://www.ifm.com/products/de/ds/IB0119.htm
IB500A IBE3020-FPKG/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/ib500a.htm
IB5063 IBE3020-FPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/ib5063.htm
IB5065 IB-3020-BPKG/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib5065.htm
IB5068 IB-3020-APKG http://www.ifm.com/products/de/ds/ib5068.htm
IB5070 IB-3020-APKG/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib5070.htm
IB5072 IB-3020-ANKG http://www.ifm.com/products/de/ds/ib5072.htm
IB5074 IB-3020-ANKG/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib5074.htm
IB5076 IB-3020-BNKG http://www.ifm.com/products/de/ds/ib5076.htm
IB5096 IB-3020-BPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/ib5096.htm
IB5097 IB-3020-BPKG/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib5097.htm
IB5111 IB-3020-BPKG/15M http://www.ifm.com/products/de/ds/ib5111.htm
IB5124 IBE2020-FRKG http://www.ifm.com/products/de/ds/ib5124.htm
IB5125 IB-3030-BPKG/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/ib5125.htm