air-flow-monitors.png

SI6700 | SL0301 | SL5101 Đại lý hãng IFM tại Việt Nam, nhà phân phối hãng IFM tại Việt Nam , Cảm biến hãng IFM

Art No  Description  Datenblatt
SI6100 SIS30ABBFPKG/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/si6100.htm
SI6200 SIS30ABBFPKG/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/si6200.htm
SI6600 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/si6600.htm
SI6700 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/si6700.htm
SI6800 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/si6800.htm
SL0101 SLG23CEEAKOA/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/sl0101.htm
SL0105 SLG23CEEAKOA/6M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/sl0105.htm
SL0106 SLG23CEEAKOA/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/sl0106.htm
SL0201 SLG23CEEAKOW/24VAC http://www.ifm.com/products/de/ds/sl0201.htm
SL0301 SLG23CEEAKOA/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/sl0301.htm
SL5101 SLG23CEEAKOG/24VDC http://www.ifm.com/products/de/ds/sl5101.htm
SL5102 SLG23CEEBKOG/N.C./24VDC/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/sl5102.htm
SL5105 SLG23CEEAKOG/24VDC http://www.ifm.com/products/de/ds/sl5105.htm
SL5201 SLG23XEE40KG/2M/BS http://www.ifm.com/products/de/ds/sl5201.htm
SL5204 SLG23XEE40KG/2M http://www.ifm.com/products/de/ds/sl5204.htm
SM0504 SMR11GGX50KG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sm0504.htm
SM2000 SMR21XGXFRKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/sm2000.htm
SM2004 SMR21XGX50KG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/sm2004.htm
SM2100 SMR21XGXFRKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/sm2100.htm
SM6000 SMR12GGXFRKG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sm6000.htm
SM6001 SMR12GGXFRKG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sm6001.htm
SM6004 SMR12GGX50KG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sm6004.htm
SM6050 SMR12GGX1OKG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sm6050.htm
SM6100 SMR12GGXFRKG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sm6100.htm
SM7000 SMR34GGXFRKG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sm7000.htm
SM7001 SMR34GGXFRKG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sm7001.htm
SM7004 SMR34GGX50KG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sm7004.htm
SM7050 SMR34GGX10KG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sm7050.htm
SM7100 SMR34GGXFRKG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sm7100.htm
SM8000 SMR11GGXFRKG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sm8000.htm
SM8001 SMR11GGXFRKG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sm8001.htm
SM8004 SMR11GGX50KG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sm8004.htm
SM8050 SMR11GGX10KG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/sm8050.htm
SM8100 SMR11GGXFRKG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sm8100.htm
SM9000 SMR21XGXFRKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/sm9000.htm
SM9004 SMR21XGX50KG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/sm9004.htm
SM9100 SMR21XGXFRKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/sm9100.htm
SN0150 VS3000/85...265VAC http://www.ifm.com/products/de/ds/sn0150.htm
SN0151 VS3000/85...265VAC http://www.ifm.com/products/de/ds/sn0151.htm
SN0152 VS3000/85...265VAC http://www.ifm.com/products/de/ds/sn0152.htm
SN2301 VS2000/230VAC/EXI/1G http://www.ifm.com/products/de/ds/sn2301.htm
SN2302 VS2000/110VAC/EXI/1G http://www.ifm.com/products/de/ds/sn2302.htm
SN2303 VS2000/200VAC/EXI/1G http://www.ifm.com/products/de/ds/sn2303.htm
SN2304 VS2000/240VAC/EXI/1G http://www.ifm.com/products/de/ds/sn2304.htm
SP321A SPR12ABB/2G/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/sp321a.htm
SQ0500 SQR18DXBFPKG/US-100 http://www.ifm.com/products/de/ds/sq0500.htm
SR0127 VS0200/ 24VDC http://www.ifm.com/products/de/ds/sr0127.htm
SR0150 VS3000/24VDC http://www.ifm.com/products/de/ds/sr0150.htm
SR0151 VS3000/24VDC http://www.ifm.com/products/de/ds/sr0151.htm
SR0152 VS3000/24VDC 180° http://www.ifm.com/products/de/ds/sr0152.htm
SR0153 VS3000/24VDC http://www.ifm.com/products/de/ds/sr0153.htm
SR1000 SRM12XXBFRKG/ http://www.ifm.com/products/de/ds/SR1000.htm
SR2301 VS2000/ 24VDC/EXI/1G http://www.ifm.com/products/de/ds/sr2301.htm
SR307A VS4000/24VDC/EXI/1G http://www.ifm.com/products/de/ds/sr307a.htm
SR5900 SRM12XXBFPKG/ http://www.ifm.com/products/de/ds/sr5900.htm
SR5906 SRM12XXAKOW/LS-100-IRF http://www.ifm.com/products/de/ds/sr5906.htm
SU7000 SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/su7000.htm
SU7001 SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/su7001.htm
SU7200 SUR34HGBFPKG/W/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/su7200.htm
SU8000 SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/su8000.htm
SU8001 SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/su8001.htm
SU8200 SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/su8200.htm
SU9000 SUR54HGBFRKG/W/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/su9000.htm
SU9001 SUR54HGBFRKG/W/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/su9001.htm
SU9004 SUR54HGB50KG/W/US-100-IPF http://www.ifm.com/products/de/ds/su9004.htm
TA2105 TA-025CLER14-A-ZVG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/TA2105.htm
TA2115 TA-050CLER14-A-ZVG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/TA2115.htm
TA2135 TA-100CLER14-A-ZVG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/TA2135.htm
TA2145 TA-150CLER14-A-ZVG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/TA2145.htm
TA2405 TA-030CLER12-A-ZVG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/TA2405.htm
TA2415 TA-050CLER12-A-ZVG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/TA2415.htm
TA2435 TA-100CLER12-A-ZVG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/TA2435.htm
TA2445 TA-150CLER12-A-ZVG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/TA2445.htm
TA3130 TA-060.LDR14-A-ZVG/US/ http://www.ifm.com/products/de/ds/ta3130.htm
TA3131 TA-060.CDR14-A-ZVG/US/ http://www.ifm.com/products/de/ds/ta3131.htm
TA3171 TA-200.CDR14-A-ZVG/US/ http://www.ifm.com/products/de/ds/ta3171.htm
TA3231 TA-123.LDD06-A-ZVG/US/ http://www.ifm.com/products/de/ds/ta3231.htm
TA3233 TA-123FLDD06-A-ZVG/US/ http://www.ifm.com/products/de/ds/ta3233.htm
TA3237 TA-123CLDD06-A-ZVG/US/ http://www.ifm.com/products/de/ds/ta3237.htm
TA3333 TA-060FLDN14-A-ZVG/US/ http://www.ifm.com/products/de/ds/ta3333.htm
TA3337 TA-060CLDN14-A-ZVG/US/ http://www.ifm.com/products/de/ds/ta3337.htm
TA3430 TA-100.LDR12-A-ZVG/US/ http://www.ifm.com/products/de/ds/ta3430.htm
TA3431 TA-123.LDR12-A-ZVG/US/ http://www.ifm.com/products/de/ds/ta3431.htm
TA3437 TA-123.LDR12-A-ZVG/US/ http://www.ifm.com/products/de/ds/ta3437.htm
TA3597 TA-000KLER12- /US http://www.ifm.com/products/de/ds/TA3597.htm
TAA131 TAA060CCDR14-ASIVG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/taa131.htm
TAA431 TAA123CCDR12-ASIVG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/taa431.htm
TAD081 TAD050KLEM01-A-ZKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/tad081.htm
TAD091 TAD050KLER12-A-ZKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/tad091.htm
TAD161 TAD100KLES30-A-DKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/tad161.htm
TAD181 TAD088KLES30-A-ZKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/tad181.htm
TAD191 TAD088KLER12-A-DKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/tad191.htm
TAD961 TAD040KLES30-A-DKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/tad961.htm
TAD971 TAD036KLER12-A-DKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/TAD971.htm
TAD981 TAD033KLES30-A-ZKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/tad981.htm
TAD991 TAD033KLER12-A-ZKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/tad991.htm
TAP161 TAP100KLES30-PRAVG/US/ http://www.ifm.com/products/de/ds/TAP161.htm
TAP18A TAP100KLER01-PRAVG/US/1G/1D http://www.ifm.com/products/de/ds/TAP18A.htm
TAP961 TAP040KLES30-PRAVG/US/ http://www.ifm.com/products/de/ds/TAP961.htm
TAP98A TAP040KLER01-PRAVG/US/1G/1D http://www.ifm.com/products/de/ds/TAP98A.htm