pressure-sensor-1.png

PV5033 | PX9134 | RA6008 Đại lý hãng IFM tại Việt Nam, nhà phân phối hãng IFM tại Việt Nam , Cảm biến hãng IFM

Art No  Description  Datenblatt
PV5033 PV-022-SEM12-PSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PV5033.htm
PV5043 PV-012-SEM12-PSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PV5043.htm
PV5053 PV-018-SEM12-PSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PV5053.htm
PV5061 PV-140-SEG14-PSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PV5061.htm
PV5071 PV-180-SEG14-PSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PV5071.htm
PV5091 PV-010-SEG14-PSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PV5091.htm
PV5101 PV-030-SEG14-PSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PV5101.htm
PX0521 PP-250-SBG14-QFNKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX0521.htm
PX0522 PP-100-SBG14-QFNKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX0522.htm
PX3023 PA-025-RBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3023.htm
PX3111 PA-300PSBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3111.htm
PX3220 PA-500PSBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3220.htm
PX3222 PA-100PSBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3222.htm
PX3223 PA-050PRBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3223.htm
PX3224 PA-010PRBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3224.htm
PX3226 PA-003PRBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3226.htm
PX3227 PA-001PRBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3227.htm
PX3228 PA-010WRBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3228.htm
PX3229 PA-0-1PRBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3229.htm
PX3233 PA-025PRBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3233.htm
PX3234 PA-020PRBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3234.htm
PX3237 PA-002PRBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3237.htm
PX3238 PA-0,5PRBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3238.htm
PX3254 PA-010PRBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3254.htm
PX3422 PA-074PSBN14-A-ZVG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/PX3422.htm
PX3524 PA-1-10RBG14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3524.htm
PX3980 PA-400-SBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3980.htm
PX3981 PA-160-SBG14-A/ZVG/US/   /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px3981.htm
PX3990 PA-400-SBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX3990.htm
PX3991 PA-160-SBR14-A/ZVG/US/   /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX3991.htm
PX7001 PP-250-SBG14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX7001.htm
PX7002 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX7002.htm
PX7010 PP-400-SBG14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX7010.htm
PX7012 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX7012.htm
PX7021 PP-250-SBG14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX7021.htm
PX7022 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX7022.htm
PX7026 PP-2,5-RBG14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px7026.htm
PX7032 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX7032.htm
PX7112 PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX7112.htm
PX7121 PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX7121.htm
PX7122 PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX7122.htm
PX7132 PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX7132.htm
PX7251 PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX7251.htm
PX9020 PA-400-SBR14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9020.htm
PX9060 PA-600-SBR14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX9060.htm
PX9110 PA-500PSBN14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9110.htm
PX9111 PA-300PSBN14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9111.htm
PX9112 PA-100PSBN14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9112.htm
PX9114 PA-010PRBN14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9114.htm
PX9116 PA-003PRBN14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9116.htm
PX9117 PA-001PRBN14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9117.htm
PX9118 PA-010WRBN14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9118.htm
PX9119 PA-0-1PRBN14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9119.htm
PX9134 PA-020PRBN14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9134.htm
PX9224 PA-010PRBN14-C-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9224.htm
PX9227 PA-001PRBN14-C-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9227.htm
PX9963 PA-025-SBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9963.htm
PX9973 PA-035-RBR14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9973.htm
PX9983 PA-025-SBR14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9983.htm
PX9992 PA-040-SBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PX9992.htm
PX9994 PA-010-SBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/px9994.htm
PY1007 PI-001BREA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/PY1007.htm
PY1008 PI-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/PY1008.htm
PY1018 PI-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/PY1018.htm
PY2056 PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/PY2056.htm
PY2064 PM-010-RES30-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/PY2064.htm
PY2068 PN-+,2BRBR14-MFRKG/US       /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py2068.htm
PY2668 PL-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/PY2668.htm
PY2692 PI-150-REA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/py2692.htm
PY2794 PI-010-REA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/PY2794.htm
PY2795 PI-005-REA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/PY2795.htm
PY5122 PY-100MSBM12-HFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PY5122.htm
PY7000 PN-400-SGR14-KG   /US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py7000.htm
PY7001 PN-250-SGR14-KG   /US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py7001.htm
PY7002 PN-100-SGR14-KG   /US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py7002.htm
PY7003 PN-025-RBR14-KG   /US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py7003.htm
PY7102 PN-100-SBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py7102.htm
PY9000 PY-600-SE    MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py9000.htm
PY9291 PN-250-SBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py9291.htm
PY9292 PN-100-SBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py9292.htm
PY9293 PN-025-RBR14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py9293.htm
PY9294 PN-010-RBR14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py9294.htm
PY9920 PN-400-SBR14-HFBOW/LS/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py9920.htm
PY9924 PY-010-RDR14-KFPKG/US/.../K http://www.ifm.com/products/de/ds/py9924.htm
PY9933 PN-025-RBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py9933.htm
PY9934 PN-010-RBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py9934.htm
PY9951 PY-250-SER34-MFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py9951.htm
PY9954 PY-010-RER34-LFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py9954.htm
PY9961 PN-250-SBR14-QFPKA/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/py9961.htm
PY9970 PY-400-SDD24-KFPKG/US/      /N http://www.ifm.com/products/de/ds/py9970.htm
RA1007 RA-0100-I05/N2 http://www.ifm.com/products/de/ds/ra1007.htm
RA1015 RA-0500-I05/N2 http://www.ifm.com/products/de/ds/ra1015.htm
RA1050 RA-0500-I05/N2S http://www.ifm.com/products/de/ds/RA1050.htm
RA1051 RA-0500-I05/N5 http://www.ifm.com/products/de/ds/ra1051.htm
RA6001 RA-0010-I24/N2 http://www.ifm.com/products/de/ds/ra6001.htm
RA6002 RA-0500-I24/N6 http://www.ifm.com/products/de/ds/RA6002.htm
RA6004 RA-0030-I24/N6 http://www.ifm.com/products/de/ds/ra6004.htm
RA6005 RA-0050-I24/N2 http://www.ifm.com/products/de/ds/ra6005.htm
RA6007 RA-0100-I24/N2 http://www.ifm.com/products/de/ds/ra6007.htm
RA6008 RA-0100-I24/S http://www.ifm.com/products/de/ds/RA6008.htm