safety-light-curtain-1.png

OY106S | OY269S | OY818S Đại lý hãng IFM tại Việt Nam, nhà phân phối hãng IFM tại Việt Nam , Cảm biến hãng IFM

Art No  Description  Datenblatt
OY106S OYA0910-90-4-12-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy106s.htm
OY107S OYA1060-90-4-12-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy107s.htm
OY108S OYA1210-90-4-12-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy108s.htm
OY109S OYA1360-90-4-12-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy109s.htm
OY110S OYA1510-90-4-12-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy110s.htm
OY111S OYA0510-02-2-12-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy111s.htm
OY112S OYA0810-03-2-12-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy112s.htm
OY113S OYA0910-04-2-12-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy113s.htm
OY114S OYA0510-02-4-12-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy114s.htm
OY115S OYA0810-03-4-12-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy115s.htm
OY116S OYA0910-04-4-12-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy116s.htm
OY120S OYA0510-02-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy120s.htm
OY121S OYA0810-03-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy121s.htm
OY122S OYA0910-04-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy122s.htm
OY204S OYA0610-90-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy204s.htm
OY205S OYA0760-90-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy205s.htm
OY206S OYA0910-90-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy206s.htm
OY207S OYA1060-90-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy207s.htm
OY208S OYA1210-90-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy208s.htm
OY209S OYA1360-90-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy209s.htm
OY210S OYA1510-90-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy210s.htm
OY221S OYA0160-20-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy221s.htm
OY222S OYA0310-20-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy222s.htm
OY223S OYA0460-20-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy223s.htm
OY224S OYA0610-20-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy224s.htm
OY225S OYA0760-20-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy225s.htm
OY226S OYA0910-20-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy226s.htm
OY227S OYA1060-20-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy227s.htm
OY228S OYA1210-20-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy228s.htm
OY229S OYA1360-20-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy229s.htm
OY230S OYA1510-20-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy230s.htm
OY241S OYA0160-30-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy241s.htm
OY242S OYA0310-30-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy242s.htm
OY243S OYA0460-30-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy243s.htm
OY244S OYA0610-30-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy244s.htm
OY245S OYA0760-30-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy245s.htm
OY246S OYA0910-30-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy246s.htm
OY247S OYA1060-30-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy247s.htm
OY248S OYA1210-30-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy248s.htm
OY249S OYA1360-30-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy249s.htm
OY250S OYA1510-30-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy250s.htm
OY261S OYA0160-40-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy261s.htm
OY262S OYA0310-40-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy262s.htm
OY263S OYA0460-40-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy263s.htm
OY264S OYA0610-40-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy264s.htm
OY265S OYA0760-40-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy265s.htm
OY266S OYA0910-40-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy266s.htm
OY267S OYA1060-40-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy267s.htm
OY268S OYA1210-40-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy268s.htm
OY269S OYA1360-40-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy269s.htm
OY270S OYA1510-40-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy270s.htm
OY282S OYA0310-50-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy282s.htm
OY283S OYA0460-50-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy283s.htm
OY284S OYA0610-50-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy284s.htm
OY285S OYA0760-50-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy285s.htm
OY286S OYA0910-50-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy286s.htm
OY287S OYA1060-50-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy287s.htm
OY288S OYA1210-50-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy288s.htm
OY289S OYA1360-50-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy289s.htm
OY290S OYA1510-50-4-20-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy290s.htm
OY403S OYA0460-14-4-04-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy403s.htm
OY405S OYA0760-14-4-04-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy405s.htm
OY407S OYA1060-14-4-04-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy407s.htm
OY411S OYA0510-02-2-09-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy411s.htm
OY412S OYA0810-03-2-09-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy412s.htm
OY413S OYA0910-04-2-09-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy413s.htm
OY421S OYA0510-02-4-15-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy421s.htm
OY422S OYA0810-03-4-15-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy422s.htm
OY423S OYA0910-04-4-15-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy423s.htm
OY431S OYA0160-30-2-09-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy431s.htm
OY432S OYA0310-30-2-09-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy432s.htm
OY433S OYA0460-30-2-09-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy433s.htm
OY434S OYA0610-30-2-09-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy434s.htm
OY435S OYA0760-30-2-09-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy435s.htm
OY436S OYA0910-30-2-09-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy436s.htm
OY437S OYA1060-30-2-09-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy437s.htm
OY438S OYA1210-30-2-09-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy438s.htm
OY439S OYA1360-30-2-09-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy439s.htm
OY440S OYA1510-30-2-09-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy440s.htm
OY441S OYA0160-30-4-15-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy441s.htm
OY442S OYA0310-30-4-15-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy442s.htm
OY443S OYA0460-30-4-15-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy443s.htm
OY444S OYA0610-30-4-15-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy444s.htm
OY445S OYA0760-30-4-15-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy445s.htm
OY446S OYA0910-30-4-15-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy446s.htm
OY447S OYA1060-30-4-15-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy447s.htm
OY448S OYA1210-30-4-15-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy448s.htm
OY449S OYA1360-30-4-15-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy449s.htm
OY450S OYA1510-30-4-15-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/oy450s.htm
OY451S OYA1660-40-4-15-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/OY451S.htm
OY452S OYA1510-30-4-15-P-1-A http://www.ifm.com/products/de/ds/OY452S.htm
OY804S OYA0610-14-4-05-P-1-B http://www.ifm.com/products/de/ds/oy804s.htm
OY805S OYA0760-14-4-05-P-1-B http://www.ifm.com/products/de/ds/oy805s.htm
OY806S OYA0910-14-4-05-P-1-B http://www.ifm.com/products/de/ds/oy806s.htm
OY807S OYA1060-14-4-05-P-1-B http://www.ifm.com/products/de/ds/oy807s.htm
OY808S OYA1210-14-4-05-P-1-B http://www.ifm.com/products/de/ds/oy808s.htm
OY815S OYA0610-20-4-18-P-1-B http://www.ifm.com/products/de/ds/oy815s.htm
OY816S OYA0760-20-4-18-P-1-B http://www.ifm.com/products/de/ds/oy816s.htm
OY817S OYA0910-20-4-18-P-1-B http://www.ifm.com/products/de/ds/oy817s.htm
OY818S OYA1060-20-4-18-P-1-B http://www.ifm.com/products/de/ds/oy818s.htm