interface-ethercat-gateway.png

AC1392, AC2316, AC2566 Đại lý hãng IFM tại Việt Nam, nhà phân phối hãng IFM tại Việt Nam , Cảm biến hãng IFM

AC1392 ControllerE M4 2Mstr ECAT http://www.ifm.com/products/de/ds/ac1392.htm
AC1401 AS-i Gateway 1Master PN http://www.ifm.com/products/de/ds/ac1401.htm
AC1402 AS-i Gateway 2Master PN http://www.ifm.com/products/de/ds/ac1402.htm
AC1411 AS-i Gateway 1Master DPV1 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac1411.htm
AC1412 AS-i Gateway 2Master DPV1 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac1412.htm
AC1421 AS-i Gateway 1Master EIP http://www.ifm.com/products/de/ds/ac1421.htm
AC1422 AS-i Gateway 2Master EIP http://www.ifm.com/products/de/ds/ac1422.htm
AC2018 ACTIVE MODULE UPPER PART http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2018.htm
AC2024 AirBox 2DI 2PO M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2024.htm
AC2026 EMS Module 2BI 2LO http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2026.htm
AC2027 AirBox 2DI 2PO M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2027.htm
AC2032 EMS/Module/4DI/CCT http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2032.htm
AC2035 EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2035.htm
AC2041 AirBox 2x2DI 2PO M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2041.htm
AC2042 AirBox 2x2DI 2PO M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2042.htm
AC2046 AirBox 2DI 1PO M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2046.htm
AC2048 AirBox 2DI 1PO M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2048.htm
AC2055 AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2055.htm
AC2057 Airbox 2DI 1PO M12 V2A http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2057.htm
AC2086 EMS-Module 2BI 2LO http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2086.htm
AC2087 EMS-Module 2BI 2LO RD/GN http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2087.htm
AC2088 EMS-Module 2BI 2LO http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2088.htm
AC2200 MODULE UPPER PART http://www.ifm.com/products/de/ds/AC2200.htm
AC2211 Earth Fault Monitoring Device http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2211.htm
AC2212 Insulation Monitoring Device http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2212.htm
AC2216 SmartLine25 4AI (C) C IP20 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2216.htm
AC2217 SmartLine25 4AI (V) C IP20 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2217.htm
AC2218 SmartLine25 4AO (C) C IP20 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2218.htm
AC2219 SmartLine25 4AO (V) C IP20 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2219.htm
AC2220 SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2220.htm
AC2225 SmartLine25 AS-i Repeater http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2225.htm
AC2250 SmartL25 4DI C http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2250.htm
AC2251 SmartL25 4DI 4DO T C http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2251.htm
AC2252 SmartL25 4DO T C http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2252.htm
AC2253 SmartLogic 8DI 4DO T 1AO C http://www.ifm.com/products/de/ds/AC2253.htm
AC2254 SmartL25 4DI C http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2254.htm
AC2255 SmartL25 4DI 2DO R C http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2255.htm
AC2256 SmartL25 4DI 2DO R C http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2256.htm
AC2257 SmartL25 4DI 4DO T C http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2257.htm
AC2258 SmartL50 4DI 4DO R C http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2258.htm
AC2259 SmartL50 4DI 4DO R C http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2259.htm
AC2260 SmartLogic 8DI 4DO T 1AO C http://www.ifm.com/products/de/ds/AC2260.htm
AC2261 SmartLine25 4DI 4DO A/B T C http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2261.htm
AC2264 SmartLine25 4DI 3DO T C http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2264.htm
AC2266 SmartLine25 4DI 3DO T C AUX http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2266.htm
AC2267 SmartLine25 4DI 4DO T C AUX http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2267.htm
AC2309 DUAL SENSOR T4 2SI http://www.ifm.com/products/de/ds/AC2309.htm
AC2310 DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2310.htm
AC2315 DUAL SENSOR T4 2SI M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2315.htm
AC2316 DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2316.htm
AC2317 DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2317.htm
AC2402 CompactM12 2 AI C IP67 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2402.htm
AC2403 CompactM12 2 AI C IP67 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2403.htm
AC2410 CompactModule 4DI M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2410.htm
AC2411 CompactModule 2DI 2DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2411.htm
AC2412 CompactModule 4DI 4DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2412.htm
AC2413 CompactModule 4 SB http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2413.htm
AC2417 CompactModule 4DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2417.htm
AC2451 CompactModule 4DI M12 V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2451.htm
AC2452 CompactModule 4DI 4DOT M12 V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2452.htm
AC2457 CompactLM12 4DI-Y M12 IP67 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2457.htm
AC2458 CompactLM12 2DI-Y 2DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2458.htm
AC2459 CompactLM12 4DI-Y 4DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2459.htm
AC2464 CompactLineM12 4DI M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2464.htm
AC2465 CompactLineM12 4DI 4DO M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2465.htm
AC2466 CompactLineM12 4DI4DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2466.htm
AC246A AirBox 5/2 2DI-Y II 3D http://www.ifm.com/products/de/ds/ac246a.htm
AC2471 CompactM12 4DI-Y 4DO http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2471.htm
AC2472 CompactModule 4DI 4DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/AC2472.htm
AC2474 CompactLine M12 4DI http://www.ifm.com/products/de/ds/AC2474.htm
AC2476 CompactLine M12 4DI 4DO http://www.ifm.com/products/de/ds/AC2476.htm
AC2480 CompactLine M8 4DI http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2480.htm
AC2482 CompactM8 2DI 2DO http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2482.htm
AC2484 CompactM8 4DI http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2484.htm
AC2488 CompactM8 8DI http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2488.htm
AC2500 ClassicLine45 4 SB http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2500.htm
AC2501 ClassicLine45 4DI FKT M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2501.htm
AC2502 ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2502.htm
AC2503 ClassicLine 3DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2503.htm
AC2504 ClassicLine 4DI 3DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2504.htm
AC2505 ClassicLine45 4DI M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2505.htm
AC2506 ClassicLine 2x(2DI) M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2506.htm
AC2507 ClassicL45 2DI 2DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2507.htm
AC2508 ClassicLine45 4DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2508.htm
AC2509 ClassicLine90 4DI 4DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2509.htm
AC2514 ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2514.htm
AC2515 ClassicLine 4DI M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2515.htm
AC2516 ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2516.htm
AC2517 ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2517.htm
AC2518 ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2518.htm
AC2519 ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2519.htm
AC2520 ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2520.htm
AC2521 ClassicL90 4AO (C) M12 IP67 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2521.htm
AC2526 ClassicLine90 4AI M12 IP67 http://www.ifm.com/products/de/ds/AC2526.htm
AC2555 ClassicLineVA 4DI M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2555.htm
AC2558 ClassicLineVA 4DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2558.htm
AC2559 ClassicLineVA 4DI 4DO T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2559.htm
AC2564 ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2564.htm
AC2565 ClassicLineVA 4DI M12 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2565.htm
AC2566 ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67 http://www.ifm.com/products/de/ds/ac2566.htm