retro-reflective-sensor.png

O2D906 | O2V125 | O5P201 Đại lý hãng IFM tại Việt Nam, nhà phân phối hãng IFM tại Việt Nam , Cảm biến hãng IFM

Art No  Description  Datenblatt
O2D906 BACKLIGHT 25X25 IR/0,15M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d906.htm
O2D907 BACKLIGHT 50X50 IR/0,15M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d907.htm
O2D908 BACKLIGHT 100X100 IR/0,15M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d908.htm
O2D909 SPOTLIGHT 42X42 RED http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d909.htm
O2D910 BACKLIGHT 25X25 RT/0,15M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d910.htm
O2D911 BACKLIGHT 50X50 RT/0,15M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d911.htm
O2D912 BACKLIGHT 100X100 RT/0,15M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d912.htm
O2D913 SPOTLIGHT 42X42 RED http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d913.htm
O2D915 RINGLIGHT 106x66 RT/0,3M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d915.htm
O2D917 RINGLIGHT 106x66 IR/0,3M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d917.htm
O2D919 RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d919.htm
O2D920 DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d920.htm
O2D921 BAR LIGHT 10x75 RT/0,3M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d921.htm
O2D922 BAR LIGHT 10x75 IR/0,3M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d922.htm
O2D923 BAR LIGHT 10x75 W/0,3M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d923.htm
O2D924 BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d924.htm
O2D925 BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d925.htm
O2D926 BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o2d926.htm
O2I100 O2IROS-G/D/RS232/E1/E2 http://www.ifm.com/products/de/ds/o2i100.htm
O2I101 O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2 http://www.ifm.com/products/de/ds/o2i101.htm
O2I102 O2IROS-G/D/RS232/E1/E2 http://www.ifm.com/products/de/ds/o2i102.htm
O2I103 O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2 http://www.ifm.com/products/de/ds/o2i103.htm
O2I104 O2IROS-G/D/RS232/E1/E2 http://www.ifm.com/products/de/ds/o2i104.htm
O2I105 O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2 http://www.ifm.com/products/de/ds/o2i105.htm
O2I300 O2IROS-G/D/RS232/E1/E2 http://www.ifm.com/products/de/ds/O2I300.htm
O2I301 O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2 http://www.ifm.com/products/de/ds/O2I301.htm
O2I302 O2IROS-G/D/RS232/E1/E2 http://www.ifm.com/products/de/ds/O2I302.htm
O2I303 O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2 http://www.ifm.com/products/de/ds/O2I303.htm
O2I304 O2IROS-G/D/RS232/E1/E2 http://www.ifm.com/products/de/ds/O2I304.htm
O2I305 O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2 http://www.ifm.com/products/de/ds/O2I305.htm
O2M110 R360/ETHERNET CAMERA http://www.ifm.com/products/de/ds/o2m110.htm
O2M113 R360/ETHERNET CAMERA http://www.ifm.com/products/de/ds/o2m113.htm
O2M115 O2MXOOKG/E1/GM/S http://www.ifm.com/products/de/ds/O2M115.htm
O2M116 O2MXOOKG/E1/GM/W http://www.ifm.com/products/de/ds/O2M116.htm
O2M200 O2MXOOKG/A1/GM/78 http://www.ifm.com/products/de/ds/O2M200.htm
O2M201 O2MXOOKG/A1/GM/78/M http://www.ifm.com/products/de/ds/O2M201.htm
O2M202 O2MXOOKG/A1/GM/115 http://www.ifm.com/products/de/ds/O2M202.htm
O2M203 OMXOOKG/A1/GM/115/M http://www.ifm.com/products/de/ds/O2M203.htm
O2V100 O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/S http://www.ifm.com/products/de/ds/o2v100.htm
O2V101 O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/S http://www.ifm.com/products/de/ds/o2v101.htm
O2V102 O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/W http://www.ifm.com/products/de/ds/o2v102.htm
O2V103 O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/W http://www.ifm.com/products/de/ds/o2v103.htm
O2V104 O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/T http://www.ifm.com/products/de/ds/o2v104.htm
O2V105 O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/T http://www.ifm.com/products/de/ds/o2v105.htm
O2V120 O2VIRPKG/O/V/GM/E1/E2/S http://www.ifm.com/products/de/ds/o2v120.htm
O2V121 O2VIRNKG/O/V/GM/E1/E2/S http://www.ifm.com/products/de/ds/o2v121.htm
O2V122 O2VIRPKG/O/V/GM/E1/E2/W http://www.ifm.com/products/de/ds/o2v122.htm
O2V123 O2VIRNKG/O/V/GM/E1/E2/W http://www.ifm.com/products/de/ds/o2v123.htm
O2V124 O2VIRPKG/O/V/GM/E1/E2/T http://www.ifm.com/products/de/ds/o2v124.htm
O2V125 O2VIRNKG/O/V/GM/E1/E2/T http://www.ifm.com/products/de/ds/o2v125.htm
O3D100 PMD 3D SENSOR http://www.ifm.com/products/de/ds/o3d100.htm
O3D200 PMD 3D SENSOR http://www.ifm.com/products/de/ds/o3d200.htm
O3D201 PMD 3D CAMERA http://www.ifm.com/products/de/ds/o3d201.htm
O3D222 O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64 http://www.ifm.com/products/de/ds/o3d222.htm
O3D223 O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64 http://www.ifm.com/products/de/ds/o3d223.htm
O3M150 O3MXOOKG/CAN/E1/E3/GM/70 http://www.ifm.com/products/de/ds/O3M150.htm
O3M151 O3MXOOKG/CAN/E1/E3/GM/70 http://www.ifm.com/products/de/ds/O3M151.htm
O3M950 O3MIOOKG/GM/70 http://www.ifm.com/products/de/ds/O3M950.htm
O4E200 O4E-DPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o4e200.htm
O4E201 O4E-HPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o4e201.htm
O4E500 O4E-FPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o4e500.htm
O4E501 O4E-FPKG/2M http://www.ifm.com/products/de/ds/o4e501.htm
O4H200 O4H-HPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o4h200.htm
O4H201 O4H-DPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o4h201.htm
O4H500 O4H-FPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o4h500.htm
O4H501 O4H-FPKG/2M http://www.ifm.com/products/de/ds/o4h501.htm
O4P200 O4P-DPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o4p200.htm
O4P201 O4P-HPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o4p201.htm
O4P500 O4P-FPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o4p500.htm
O4P501 O4P-FPKG/2M http://www.ifm.com/products/de/ds/o4p501.htm
O4S200 O4S-OOKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o4s200.htm
O4S500 O4S-OOKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o4s500.htm
O4S501 O4S-OOKG/2M http://www.ifm.com/products/de/ds/o4s501.htm
O5C500 O5C-MAKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5c500.htm
O5D100 O5DLCPKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o5d100.htm
O5D101 O5DLCPKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/o5d101.htm
O5D102 O5DLCNKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/O5D102.htm
O5D150 O5DLCPKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/O5D150.htm
O5D151 O5DLCPKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/O5D151.htm
O5E200 O5E-DPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5e200.htm
O5E500 O5E-FPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5e500.htm
O5E501 O5E-FPKG/2M http://www.ifm.com/products/de/ds/o5e501.htm
O5E502 O5E-FNKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5e502.htm
O5E51A O5E-FPKG/US100/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/o5e51a.htm
O5E700 O5ELFPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5e700.htm
O5G500 O5PGFAKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5g500.htm
O5H200 O5H-HPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5h200.htm
O5H201 O5H-HNKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5h201.htm
O5H202 O5H-HPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/O5H202.htm
O5H205 O5H-DPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5h205.htm
O5H500 O5H-FPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5h500.htm
O5H501 O5H-FPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5h501.htm
O5H502 O5H-FPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5h502.htm
O5H503 O5H-FPKG/2M http://www.ifm.com/products/de/ds/o5h503.htm
O5H504 O5H-FNKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5h504.htm
O5H51A O5H-FPKG/US100/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/o5h51a.htm
O5H700 O5HLFPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5h700.htm
O5K500 O5K-FAKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5k500.htm
O5P200 O5P-DPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5p200.htm
O5P201 O5P-HPKG/US100 http://www.ifm.com/products/de/ds/o5p201.htm