io-link-memory-plug.png

E33201, E33612, E33711 Đại lý hãng IFM tại Việt Nam, nhà phân phối hãng IFM tại Việt Nam , Cảm biến hãng IFM

Art No  Description  Datenblatt
E30087 ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A http://www.ifm.com/products/de/ds/e30087.htm
E30089 MOUNTIG SET TM http://www.ifm.com/products/de/ds/e30089.htm
E30090 THREAD COVER TA http://www.ifm.com/products/de/ds/e30090.htm
E30091 THREAD COVER TR http://www.ifm.com/products/de/ds/e30091.htm
E30092 ADAPT IFM-VARIV D=50 O-RG http://www.ifm.com/products/de/ds/E30092.htm
E30094 PROTECTIVE COVER PK http://www.ifm.com/products/de/ds/e30094.htm
E30096 MAGNETIC MOUNT http://www.ifm.com/products/de/ds/e30096.htm
E30098 USB/RS485 EFECTOR OCTAVIS http://www.ifm.com/products/de/ds/e30098.htm
E30101 PROTECTIVE COVER VA VITON http://www.ifm.com/products/de/ds/e30101.htm
E30104 PROTECTIVE COVER VA EPDM http://www.ifm.com/products/de/ds/e30104.htm
E30107 ADAPT TA G1/4 V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/e30107.htm
E30108 WELDING ADAPTER D6 http://www.ifm.com/products/de/ds/e30108.htm
E30110 IFM CONTAINER http://www.ifm.com/products/de/ds/e30110.htm
E30111 U-SEAL 50 ST http://www.ifm.com/products/de/ds/e30111.htm
E30112 CROSS CABLE 5M http://www.ifm.com/products/de/ds/e30112.htm
E30115 CONICAL WASHERS 5 PIECES http://www.ifm.com/products/de/ds/e30115.htm
E30116 ADAPT G1-I / G1/2-A http://www.ifm.com/products/de/ds/e30116.htm
E30117 USB/RS485 EFE OCTAVIS VE113A http://www.ifm.com/products/de/ds/E30117.htm
E30120 PROGRESSIVE RING FITTING http://www.ifm.com/products/de/ds/E30120.htm
E30121 PROGRESSIVE RING FITTING D6 http://www.ifm.com/products/de/ds/E30121.htm
E30122 WELDING ADAPT D50/G1 http://www.ifm.com/products/de/ds/e30122.htm
E30123 FKM VITON O-RING http://www.ifm.com/products/de/ds/e30123.htm
E30124 PEEK SEAL http://www.ifm.com/products/de/ds/e30124.htm
E30128 ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO http://www.ifm.com/products/de/ds/e30128.htm
E30129 HYDRAULIC-SEALING RG 100P G1/4 http://www.ifm.com/products/de/ds/e30129.htm
E30130 WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT http://www.ifm.com/products/de/ds/e30130.htm
E30131 ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3 http://www.ifm.com/products/de/ds/e30131.htm
E30132 PEEK-ADAPTER http://www.ifm.com/products/de/ds/e30132.htm
E30133 ADAPT G1/4 A - 1/2NPT A http://www.ifm.com/products/de/ds/e30133.htm
E30135 ADAPT G1/4 I - G1/2 A http://www.ifm.com/products/de/ds/e30135.htm
E30136 USB M8 CABLE http://www.ifm.com/products/de/ds/e30136.htm
E30137 ADAPT UNF M5 http://www.ifm.com/products/de/ds/e30137.htm
E30140 SIPHON TUBE G1/4 http://www.ifm.com/products/de/ds/E30140.htm
E30141 SIPHON TUBE G1/2 http://www.ifm.com/products/de/ds/E30141.htm
E30390 USB IO-LINK MASTER http://www.ifm.com/products/de/ds/e30390.htm
E30393 PROTECTIVE TUBE FOR TA http://www.ifm.com/products/de/ds/e30393.htm
E30394 GATEWAY PROFIBUS DP http://www.ifm.com/products/de/ds/e30394.htm
E30396 USB IO-LINK INTERFACE http://www.ifm.com/products/de/ds/e30396.htm
E30397 PROTECTIVE TUBE FOR TA 1/2 NPT http://www.ifm.com/products/de/ds/e30397.htm
E30398 MEMORY PLUG http://www.ifm.com/products/de/ds/e30398.htm
E30399 CABLE STRAINING CLAMP http://www.ifm.com/products/de/ds/e30399.htm
E30400 FILTER ELEMENT http://www.ifm.com/products/de/ds/e30400.htm
E30401 JUNCTION BOX WITH VENTILATION http://www.ifm.com/products/de/ds/e30401.htm
E30402 ADDITIONAL WEIGHT http://www.ifm.com/products/de/ds/e30402.htm
E30403 WELDING THERMOWELL G1/2 V4A http://www.ifm.com/products/de/ds/e30403.htm
E30405 TEACH BUTTON http://www.ifm.com/products/de/ds/e30405.htm
E30406 VOLTAGE CONVERTER http://www.ifm.com/products/de/ds/e30406.htm
E30407 WELDING ADAPT D6 HYGIENIC http://www.ifm.com/products/de/ds/e30407.htm
E30419 DAMPING SCREW 0,30 PN NEXT http://www.ifm.com/products/de/ds/E30419.htm
E30420 PROTECTIVE COVER http://www.ifm.com/products/de/ds/E30420.htm
E30421 UNIVERSAL MOUNTING BRACKET http://www.ifm.com/products/de/ds/E30421.htm
E33001 ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33001.htm
E33002 ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 / 2 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33002.htm
E33004 ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33004.htm
E33008 AD IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5 ORG http://www.ifm.com/products/de/ds/e33008.htm
E33009 ADA IFM-CLAMP ISO2852/2 O-RG http://www.ifm.com/products/de/ds/e33009.htm
E33011 ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25) http://www.ifm.com/products/de/ds/e33011.htm
E33012 ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5) http://www.ifm.com/products/de/ds/e33012.htm
E33013 ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2) http://www.ifm.com/products/de/ds/e33013.htm
E33014 ADAPT IFM-DIN11851/DN65(2.5) http://www.ifm.com/products/de/ds/e33014.htm
E33021 ADAP IFM-VARIV D=50(DN25/1) http://www.ifm.com/products/de/ds/e33021.htm
E33022 ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125) http://www.ifm.com/products/de/ds/e33022.htm
E33031 ADAPT IFM-SMS DN40 (1.5) http://www.ifm.com/products/de/ds/e33031.htm
E33032 ADAPT IFM-SMS DN50 (2) http://www.ifm.com/products/de/ds/e33032.htm
E33033 ADAPT IFM-SMS DN65 (2.5) http://www.ifm.com/products/de/ds/e33033.htm
E33042 ADAPT IFM-DRD D=65 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33042.htm
E33051 ADAPT IFM-SUEDMO DN25 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33051.htm
E33082 ADAPT IFM-IDF 2 http://www.ifm.com/products/de/ds/E33082.htm
E33092 ADAPT IFM-RJT 2 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33092.htm
E33102 ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33102.htm
E33103 ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33103.htm
E33108 ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33108.htm
E33123 ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL http://www.ifm.com/products/de/ds/e33123.htm
E33131 ADA IFM/NEUMO BIOCON DN40 FLAN http://www.ifm.com/products/de/ds/e33131.htm
E33133 ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN42,4 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33133.htm
E33201 ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5" http://www.ifm.com/products/de/ds/e33201.htm
E33202 ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" http://www.ifm.com/products/de/ds/e33202.htm
E33208 ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A http://www.ifm.com/products/de/ds/e33208.htm
E33209 ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A http://www.ifm.com/products/de/ds/e33209.htm
E33211 ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25" http://www.ifm.com/products/de/ds/e33211.htm
E33212 ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5" http://www.ifm.com/products/de/ds/e33212.htm
E33213 ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2" http://www.ifm.com/products/de/ds/e33213.htm
E33221 ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50) http://www.ifm.com/products/de/ds/e33221.htm
E33222 ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68) http://www.ifm.com/products/de/ds/e33222.htm
E33228 ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)3A http://www.ifm.com/products/de/ds/e33228.htm
E33229 ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A http://www.ifm.com/products/de/ds/e33229.htm
E33242 ADAPT IFM-DRD D=65 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33242.htm
E33304 ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B http://www.ifm.com/products/de/ds/e33304.htm
E33340 ADAPT UNI RD52 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33340.htm
E33401 ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33401.htm
E33402 ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33402.htm
E33403 ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX http://www.ifm.com/products/de/ds/e33403.htm
E33430 ADAPT G1/2-SMS DN25 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33430.htm
E33431 PROGRESSIVE RG FITTING D6/G1/4 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33431.htm
E33601 ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5 http://www.ifm.com/products/de/ds/e33601.htm
E33612 ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5) http://www.ifm.com/products/de/ds/e33612.htm
E33622 ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125) http://www.ifm.com/products/de/ds/e33622.htm
E33701 ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5" http://www.ifm.com/products/de/ds/e33701.htm
E33702 ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" http://www.ifm.com/products/de/ds/e33702.htm
E33711 ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25" http://www.ifm.com/products/de/ds/e33711.htm