inductive-sensor-12.png

IM5140 | IN5189 | IN5335 Đại lý hãng IFM tại Việt Nam, nhà phân phối hãng IFM tại Việt Nam , Cảm biến hãng IFM

Art No  Description  Datenblatt
IM5140 IMC3015A2PKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/im5140.htm
IM5141 IMC3026A1PKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/im5141.htm
IM5142 IMC3026A2PKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/im5142.htm
IM5143 IMC3035A2PKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/IM5143.htm
IM5155 IMC4020BCPKG/K1/US http://www.ifm.com/products/de/ds/IM5155.htm
IM5156 IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA http://www.ifm.com/products/de/ds/IM5156.htm
IM5161 IMC3035-BPKG/US http://www.ifm.com/products/de/ds/IM5161.htm
IM9200 IME2015-ARKG/UP             RT http://www.ifm.com/products/de/ds/im9200.htm
IM9201 IME2020-ARKG/UP             RT http://www.ifm.com/products/de/ds/im9201.htm
IN0073 IN-2002-ABOA http://www.ifm.com/products/de/ds/in0073.htm
IN0074 IN-2002-ABOA/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/in0074.htm
IN0077 IN-2002-BBOA http://www.ifm.com/products/de/ds/in0077.htm
IN0081 IN-2004-ABOA http://www.ifm.com/products/de/ds/in0081.htm
IN0082 IN-2004-ABOA/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/in0082.htm
IN0084 IN-2004-ABOA/20M http://www.ifm.com/products/de/ds/in0084.htm
IN0085 IN-2004-BBOA http://www.ifm.com/products/de/ds/in0085.htm
IN0086 IN-2004-BBOA/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/in0086.htm
IN0096 IN-2004-ABOA/0,1M/AMP http://www.ifm.com/products/de/ds/IN0096.htm
IN0097 IN-2002-ABOA http://www.ifm.com/products/de/ds/in0097.htm
IN0098 IN-2004-ABOA http://www.ifm.com/products/de/ds/in0098.htm
IN0100 IND2004DAROA                RT http://www.ifm.com/products/de/ds/in0100.htm
IN0103 IN-2002-ABOA/0,22M http://www.ifm.com/products/de/ds/IN0103.htm
IN0108 IND2004DABOA/BS-200-K http://www.ifm.com/products/de/ds/in0108.htm
IN0110 IND2004DABOA http://www.ifm.com/products/de/ds/in0110.htm
IN0117 IND2004DAROA/SL/LS-500      RT http://www.ifm.com/products/de/ds/in0117.htm
IN0118 IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7  RT http://www.ifm.com/products/de/ds/in0118.htm
IN0120 IN-2007-ABOA/0,6M/BH/AMP http://www.ifm.com/products/de/ds/IN0120.htm
IN0125 IN-2002-ABOA http://www.ifm.com/products/de/ds/IN0125.htm
IN0126 IND2004DABOA/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/in0126.htm
IN0127 IN-2003-ARKA http://www.ifm.com/products/de/ds/IN0127.htm
IN0136 IN-2003-BRKA http://www.ifm.com/products/de/ds/IN0136.htm
IN3502 IND2004DAROA/4"/LS-500      RT http://www.ifm.com/products/de/ds/in3502.htm
IN502A IN-3002-BPKG/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/in502a.htm
IN504A IN-3004-BPKG/10M/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/in504a.htm
IN507A IND3004DBPKG/US/3D/3G http://www.ifm.com/products/de/ds/in507a.htm
IN508A IND3004DBPKG/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/in508a.htm
IN509A IND3004DBPKG/US/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/in509a.htm
IN511A IN-3004-BPKG/10M/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/in511a.htm
IN5121 IN-3002-BPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/in5121.htm
IN5122 IN-3002-BPKG/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/in5122.htm
IN5123 IN-3002-BPKG/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/in5123.htm
IN5125 IN-3002-ANKG http://www.ifm.com/products/de/ds/in5125.htm
IN5129 IN-3004-BPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/in5129.htm
IN512A IND3004DBPKG/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/in512a.htm
IN5130 IN-3004-BPKG/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/in5130.htm
IN5131 IN-3004-BPKG/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/in5131.htm
IN5133 IN-3004-ANKG http://www.ifm.com/products/de/ds/in5133.htm
IN5186 IN-3002-APKG http://www.ifm.com/products/de/ds/in5186.htm
IN5188 IN-3004-APKG http://www.ifm.com/products/de/ds/in5188.htm
IN5189 IN-3004-BNKG http://www.ifm.com/products/de/ds/in5189.htm
IN5200 IN-3004-FPKG/WECO-KLEMMBL http://www.ifm.com/products/de/ds/in5200.htm
IN5206 IN-3002-BPKG/AS-600-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5206.htm
IN5207 IN-2002-FRKG/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/in5207.htm
IN5208 IN-2004-FRKG/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/in5208.htm
IN5212 IN-3004-BPKG/AS-610-TPS http://www.ifm.com/products/de/ds/in5212.htm
IN5213 IN-3004-BPKG/6M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/in5213.htm
IN5219 IN-3004-ANKG/0,65M/SH/OLED http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5219.htm
IN5223 IN-3004-APKG/6M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/in5223.htm
IN5224 IND2004DARKG/US-100-ZRV http://www.ifm.com/products/de/ds/in5224.htm
IN5225 IND3004DBPKG/US-100-DPV http://www.ifm.com/products/de/ds/in5225.htm
IN5227 IN-3002-BPKG/6M/PS/55V http://www.ifm.com/products/de/ds/in5227.htm
IN5228 IN-2004-FRKG/6M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/in5228.htm
IN5230 IN-3002-BPKG/AS-610-T http://www.ifm.com/products/de/ds/in5230.htm
IN5233 IN-3004-BPKG/F http://www.ifm.com/products/de/ds/in5233.htm
IN5244 IN-2003-ARKG/UP/6M/OVERP http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5244.htm
IN5251 IND3004DBPKG http://www.ifm.com/products/de/ds/in5251.htm
IN5254 IN-2003-ARKG/UP/AS-610-TRS http://www.ifm.com/products/de/ds/in5254.htm
IN5258 IN-2004-FRKG/AS-610-T http://www.ifm.com/products/de/ds/in5258.htm
IN5259 IN-3002-BPKG/400mA/PS http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5259.htm
IN5262 IN-2004-FRKG/PH             RT http://www.ifm.com/products/de/ds/in5262.htm
IN5263 IN-2002-FRKG/PH             RT http://www.ifm.com/products/de/ds/in5263.htm
IN5269 IN-2002-FRKG/AS-610-TRF     RT http://www.ifm.com/products/de/ds/in5269.htm
IN5276 IN-2004-FRKG/10M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/in5276.htm
IN5277 IN-3002-BPKG/6M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/in5277.htm
IN5279 IN-2004-FRKG/AS-514-TRF http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5279.htm
IN5280 IND3004-BPKG/US-100-KPS/A2 http://www.ifm.com/products/de/ds/in5280.htm
IN5281 IN-2004-ARKG/2A/3M http://www.ifm.com/products/de/ds/in5281.htm
IN5282 IN-2004-BRKG/2A/3M http://www.ifm.com/products/de/ds/in5282.htm
IN5285 IND3004DBPKG/BS-200-K http://www.ifm.com/products/de/ds/in5285.htm
IN5290 IND2004DARKG http://www.ifm.com/products/de/ds/in5290.htm
IN5295 IN-2004-BRKG/2A/BH http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5295.htm
IN5298 IN-2004-ARKG/2A/BH http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5298.htm
IN5299 IN-2004-FRKG/F/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5299.htm
IN5304 IND3004DBPKG/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/in5304.htm
IN5308 IN-3004-ANKG/0,125M/EL-300-KNS http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5308.htm
IN5309 IN-3004-ANKG/0,45M/EL-400-KNS http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5309.htm
IN5310 IN-3004-ANKG/0,3M/EL-400-KNS http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5310.htm
IN5311 IN-3004-ANKG/0,3M/EL-600-KNS http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5311.htm
IN5312 IN-3004-BPKG/AS-610-TPS/180° http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5312.htm
IN5315 IND2004DARKG/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/in5315.htm
IN5320 IN-3002-BPKG/0,2M/US-100-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5320.htm
IN5322 IN-3004-ANKG/0,3M/EL-400-KNS http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5322.htm
IN5323 IND3004DBPKG/10M http://www.ifm.com/products/de/ds/in5323.htm
IN5326 IN-2004-FRKG/0,6M http://www.ifm.com/products/de/ds/in5326.htm
IN5327 IND3004DBPKG/US-100-DPV http://www.ifm.com/products/de/ds/in5327.htm
IN5329 IN-3002-BPKG/6M/           T03 http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5329.htm
IN5330 IN-3002-BPKG/0,75M http://www.ifm.com/products/de/ds/IN5330.htm
IN5331 IND2004DARKG/US-100-ZRV     RT http://www.ifm.com/products/de/ds/in5331.htm
IN5334 IND3004DBPKG/T2 http://www.ifm.com/products/de/ds/in5334.htm
IN5335 IN-2002-FRKG/0,315M/PH/OVERP http://www.ifm.com/products/de/ds/in5335.htm