pressure-sensor.png

OY819S | PC9050 | PG2451 Đại lý hãng IFM tại Việt Nam, nhà phân phối hãng IFM tại Việt Nam , Cảm biến hãng IFM

Art No  Description  Datenblatt
OY819S OYA1210-20-4-18-P-1-B http://www.ifm.com/products/de/ds/oy819s.htm
OY825S OYA0610-40-4-18-P-1-B http://www.ifm.com/products/de/ds/oy825s.htm
OY826S OYA0760-40-4-18-P-1-B http://www.ifm.com/products/de/ds/oy826s.htm
OY827S OYA0910-40-4-18-P-1-B http://www.ifm.com/products/de/ds/oy827s.htm
OY828S OYA1060-40-4-18-P-1-B http://www.ifm.com/products/de/ds/oy828s.htm
OY829S OYA1210-40-4-18-P-1-B http://www.ifm.com/products/de/ds/oy829s.htm
OY901S OYD0510-02-4-06-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy901s.htm
OY902S OYD0810-03-4-06-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy902s.htm
OY903S OYD0910-04-4-06-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy903s.htm
OY951S OYA0510-02-4-60-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy951s.htm
OY952S OYA0810-03-4-60-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy952s.htm
OY953S OYA0910-04-4-60-P-1 http://www.ifm.com/products/de/ds/oy953s.htm
PA3020 PA-400-SBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3020.htm
PA3021 PA-250-SBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3021.htm
PA3022 PA-100-SBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3022.htm
PA3023 PA-025-RBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3023.htm
PA3024 PA-010-RBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3024.htm
PA3026 PA-2,5-RBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3026.htm
PA3027 PA-001-RBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3027.htm
PA3028 PA-,25BRBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3028.htm
PA3029 PA-0-1-RBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3029.htm
PA3060 PA-600-SBR14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3060.htm
PA3220 PA-400-SBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3220.htm
PA3221 PA-250-SBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3221.htm
PA3222 PA-100-SBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3222.htm
PA3223 PA-025-RBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3223.htm
PA3224 PA-010-RBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3224.htm
PA3226 PA-2,5-RBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3226.htm
PA3227 PA-001-RBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3227.htm
PA3228 PA-,25BRBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3228.htm
PA3509 PA-1-1-RBG14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3509.htm
PA3521 PA-250-SBG14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3521.htm
PA3522 PA-100-SBG14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3522.htm
PA3523 PA-025-RBG14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3523.htm
PA3524 PA-010-RBG14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3524.htm
PA3526 PA-2,5-RBG14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3526.htm
PA3528 PA-,25BRBG14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa3528.htm
PA3589 PA-,10BRBG14-A-ZVG/US/ /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PA3589.htm
PA6229 PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa6229.htm
PA9020 PA-400-SBR14-B-DVG/US/V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa9020.htm
PA9021 PA-250-SBR14-B-DVG/US/V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa9021.htm
PA9022 PA-100-SBR14-B-DVG/US/V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa9022.htm
PA9023 PA-025-RBR14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa9023.htm
PA9024 PA-010-RBR14-B-DVG/US/V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa9024.htm
PA9026 PA-2,5-RBR14-B-DVG/US/V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa9026.htm
PA9027 PA-001-RBR14-B-DVG/US/V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa9027.htm
PA9028 PA-,25BRBR14-B-DVG/US/V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa9028.htm
PA9029 PA-0-1-RBR14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa9029.htm
PA9060 PA-600-SBR14-B-DVG/US/V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa9060.htm
PA9521 PA-250-SBG14-B-DVG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa9521.htm
PA9522 PA-100-SBG14-B-DVG/US/V http://www.ifm.com/products/de/ds/pa9522.htm
PC3010 PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PC3010.htm
PC3212 PT-060MSBG38-A-ZVG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PC3212.htm
PC3502 PT-060MSBG14-A-ZVG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PC3502.htm
PC3504 PT-010-RBG14-A-ZVG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PC3504.htm
PC3524 PT-005-RBG14-A-ZVG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PC3524.htm
PC3541 PT-250-SBG14-A-ZVG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pc3541.htm
PC3542 PT-100-SBG14-A-ZVG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pc3542.htm
PC3550 PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PC3550.htm
PC3552 PT-040-SBG14-A-ZVG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pc3552.htm
PC3553 PT-016-SBG14-A-ZVG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pc3553.htm
PC3562 PT-060-SBG14-A-ZVG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pc3562.htm
PC9003 PT-075PSBG14-B-DVG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PC9003.htm
PC9013 PT-075PSBU76-B-DVG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pc9013.htm
PC9031 PT-250-SBG14-B-DVG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PC9031.htm
PC9050 PT-400-SBG14-C-DVG/         /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pc9050.htm
PD3223 PD-025-SBN14-A-ZVG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/pd3223.htm
PD7024 PD-010-RBG14-QFRKG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/pd7024.htm
PE3000 PE-400-SDR14-MFPKG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/pe3000.htm
PE3001 PE-250-SDR14-MFPKG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/pe3001.htm
PE3002 PE-100-SDR14-MFPKG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/pe3002.htm
PE3003 PE-025-RDR14-MFPKG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/pe3003.htm
PE3004 PE-010-RDR14-MFPKG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/pe3004.htm
PE3006 PE-2,5-RDR14-MFPKG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/pe3006.htm
PE3009 PE-1-1BRDR14-MFPKG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/pe3009.htm
PE3029 PE-0-1BRDR14-MFPKG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/pe3029.htm
PE7002 PE-100-SDR14-QFRKG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/pe7002.htm
PE7003 PE-025-RDR14-QFRKG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/pe7003.htm
PE7004 PE-010-RDR14-QFRKG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/pe7004.htm
PE7006 PE-2,5-RDR14-QFRKG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/pe7006.htm
PE7009 PE-1-1BRDR14-QFRKG/US/      /E http://www.ifm.com/products/de/ds/pe7009.htm
PF2053 PF-025-RES30-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2053.htm
PF2054 PF-010-RES30-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2054.htm
PF2056 PF-2,5-RES30-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2056.htm
PF2057 PF-001BRES30-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2057.htm
PF2058 PF-,25-RES30-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2058.htm
PF2609 PF-1-1BREA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2609.htm
PF2652 PF-100-SEA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2652.htm
PF2653 PF-025-REA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2653.htm
PF2654 PF-010-REA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2654.htm
PF2656 PF-2,5-REA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2656.htm
PF2657 PF-001BREA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2657.htm
PF2658 PF-,25-REA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2658.htm
PF2953 PF-025-REB34-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2953.htm
PF2954 PF-010-REB34-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2954.htm
PF2956 PF-2,5-REB34-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2956.htm
PF2957 PF-001BREB34-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pf2957.htm
PG2409 PG-1-1-REB12-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pg2409.htm
PG2450 PG-400-REB12-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pg2450.htm
PG2451 PG-250-REB12-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pg2451.htm