inductivesensor.png

IGC002 | IGM207 | IGS236 Đại lý hãng IFM tại Việt Nam, nhà phân phối hãng IFM tại Việt Nam , Cảm biến hãng IFM

Art No 

Description  Datenblatt
IGC002 IGK2012-ARKA/M/LS-104AK http://www.ifm.com/products/de/ds/igc002.htm
IGC200 IGB2008BARKG/M/US-104-DRS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc200.htm
IGC201 IGB2012-ARKG/M/US-104-DRS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc201.htm
IGC202 IGB2008BARKG/M/US-104-ARS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc202.htm
IGC203 IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc203.htm
IGC204 IGB3008BBPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc204.htm
IGC205 IGB3012-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc205.htm
IGC206 IGB3008BBPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc206.htm
IGC207 IGB3008BAPKG/M/US-104-DPO http://www.ifm.com/products/de/ds/igc207.htm
IGC208 IGB3012-APKG/M/US-104-DPO http://www.ifm.com/products/de/ds/igc208.htm
IGC209 IGB3008BAPKG/M/US-104-DPO http://www.ifm.com/products/de/ds/igc209.htm
IGC210 IGKC008BASKG/M/US-104-DRS/2LED http://www.ifm.com/products/de/ds/igc210.htm
IGC211 IGK3005-BPKG/M/US-104-DPS/K0 http://www.ifm.com/products/de/ds/igc211.htm
IGC213 IGKC012-ASKG/M/US-104-DRS/2LED http://www.ifm.com/products/de/ds/igc213.htm
IGC214 IGB3008BBPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc214.htm
IGC215 IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0 http://www.ifm.com/products/de/ds/IGC215.htm
IGC216 IGKC005-ASKG/M/US-104-DRS/2LED http://www.ifm.com/products/de/ds/igc216.htm
IGC220 IGK3012-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc220.htm
IGC221 IGK3008BBPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc221.htm
IGC222 IGK2008BFRKG/M/2LED/US-104-IRF http://www.ifm.com/products/de/ds/igc222.htm
IGC223 IGK2012-FRKG/M/2LED/US-104-IRF http://www.ifm.com/products/de/ds/igc223.htm
IGC224 IGK3008BBPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc224.htm
IGC225 IGK3012-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc225.htm
IGC226 IGB3005-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc226.htm
IGC227 IGB3008-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc227.htm
IGC228 IGK3005-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc228.htm
IGC229 IGK3008-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc229.htm
IGC230 IGK3005-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc230.htm
IGC231 IGK3008-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc231.htm
IGC232 IGK3005-BPKG/M/K1/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc232.htm
IGC233 IGK3012-BPKG/M/K1/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc233.htm
IGC234 IGK2008BASI /M/US-104 http://www.ifm.com/products/de/ds/igc234.htm
IGC235 IGK2012-ASI /M/US-104 http://www.ifm.com/products/de/ds/igc235.htm
IGC236 IGK3008BAPKG/M/US-104-DPO http://www.ifm.com/products/de/ds/IGC236.htm
IGC237 IGK3005-BPKG/M/US-104-DPS/K0 http://www.ifm.com/products/de/ds/IGC237.htm
IGC239 IGB3008BBPKG/0,8M/PH/US http://www.ifm.com/products/de/ds/igc239.htm
IGC248 IGK3005-BPKG/AM/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc248.htm
IGC249 IGK34,5-BPKG/AM/US-104-DPS/K0 http://www.ifm.com/products/de/ds/igc249.htm
IGC250 IGK34,5-APKG/AM/US-104-DPO/K0 http://www.ifm.com/products/de/ds/igc250.htm
IGC252 IGK3005-ANKG/AM/US-104-DNS http://www.ifm.com/products/de/ds/igc252.htm
IGC254 IGK3005-APKG/M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/IGC254.htm
IGC255 IGK3005-BPKG/M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/IGC255.htm
IGM200 IGKC008BASKG/M/US-104-DRS http://www.ifm.com/products/de/ds/igm200.htm
IGM201 IGKC012-ASKG/M/US-104-DRS http://www.ifm.com/products/de/ds/igm201.htm
IGM202 IGKC008BASKG/M/6M/ZH http://www.ifm.com/products/de/ds/igm202.htm
IGM203 IGKC012-ASKG/M/6M/ZH http://www.ifm.com/products/de/ds/igm203.htm
IGM204 IGK3008BBPKG/M/60V/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igm204.htm
IGM205 IGK3012-BPKG/M/60V/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igm205.htm
IGM206 IGK3008BBPKG/M/60V/6M/ZH http://www.ifm.com/products/de/ds/igm206.htm
IGM207 IGK3012-BPKG/M/60V/6M/ZH http://www.ifm.com/products/de/ds/igm207.htm
IGM208 IGKC012-BSKG/M/US-104-DRO http://www.ifm.com/products/de/ds/IGM208.htm
IGM209 IGKC008BBSKG/M/US-104-DRO http://www.ifm.com/products/de/ds/IGM209.htm
IGM210 IGKC008BASKG/M/0,3M/DT043P http://www.ifm.com/products/de/ds/IGM210.htm
IGM212 IGKC012-ASKG/M/60V/0,2M/DT043P http://www.ifm.com/products/de/ds/IGM212.htm
IGM213 IGK3008BATKG/M/US http://www.ifm.com/products/de/ds/igm213.htm
IGM214 IGKC008BASKG/M/60V/US-104-DRS http://www.ifm.com/products/de/ds/IGM214.htm
IGM215 IGK3008BATKG/M/PH http://www.ifm.com/products/de/ds/IGM215.htm
IGM216 IGKC012-ASKG/M/15M/ZH http://www.ifm.com/products/de/ds/IGM216.htm
IGM217 IGK3008BASKG/M/60V/0,3M/MQS http://www.ifm.com/products/de/ds/IGM217.htm
IGM218 IGK2008BARKG/M/60V/0,90M http://www.ifm.com/products/de/ds/IGM218.htm
IGM221 IGK3008BASKG/M/60V/0,4M/DTMH04 http://www.ifm.com/products/de/ds/IGM221.htm
IGR200 IGK3006BBPKG/AM/SC/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igr200.htm
IGR202 IGK3006BANKG/AM/SC/US-104-DNS http://www.ifm.com/products/de/ds/igr202.htm
IGR203 IGB2006BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE http://www.ifm.com/products/de/ds/igr203.htm
IGR204 IGB2006BARKG/AM/SC/3,0M/2LED http://www.ifm.com/products/de/ds/igr204.htm
IGR205 IGB2006BARKG/AM/SC/5,0M/2LED http://www.ifm.com/products/de/ds/igr205.htm
IGR206 IGB2006BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE http://www.ifm.com/products/de/ds/igr206.htm
IGS001 IGK2008BARKA/M/LS-104AK http://www.ifm.com/products/de/ds/igs001.htm
IGS002 IGK2012-ARKA/M/LS-104AK http://www.ifm.com/products/de/ds/igs002.htm
IGS200 IGB2008BARKG/M/US-104-DRS http://www.ifm.com/products/de/ds/igs200.htm
IGS201 IGB2012-ARKG/M/US-104-DRS http://www.ifm.com/products/de/ds/igs201.htm
IGS202 IGB2008BARKG/M/US-104-ARS http://www.ifm.com/products/de/ds/igs202.htm
IGS203 IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS http://www.ifm.com/products/de/ds/igs203.htm
IGS204 IGB3008BBPKG/US-104 http://www.ifm.com/products/de/ds/igs204.htm
IGS205 IGB3012-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igs205.htm
IGS206 IGB3008BAPKG/US-104 http://www.ifm.com/products/de/ds/igs206.htm
IGS207 IGB3012-APKG/M/US-104-DPO http://www.ifm.com/products/de/ds/igs207.htm
IGS208 IGKC008BASKG/M/US-104-DRS/2LED http://www.ifm.com/products/de/ds/igs208.htm
IGS209 IGKC012-ASKG/M/US-104-DRS/2LED http://www.ifm.com/products/de/ds/igs209.htm
IGS20A IGB3008BBPKG/M/US/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/igs20a.htm
IGS210 IGB3008BBPKG/M/AS-514-TPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igs210.htm
IGS211 IGB3012-BPKG/M/AS-514-TPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igs211.htm
IGS212 IGK3008BBPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igs212.htm
IGS213 IGK3012-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igs213.htm
IGS214 IGB3005-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igs214.htm
IGS215 IGB3008-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igs215.htm
IGS216 IGK3005-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igs216.htm
IGS217 IGK3008-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/igs217.htm
IGS218 IGK3005-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/IGS218.htm
IGS219 IGK3008-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/IGS219.htm
IGS21A IGB3012-BPKG/M/US/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/igs21a.htm
IGS224 IGK3012-BPKG/M/6M http://www.ifm.com/products/de/ds/IGS224.htm
IGS22A IGKC008BASKG/M/US/2LED/3D http://www.ifm.com/products/de/ds/igs22a.htm
IGS230 IGB3012-APKG/M/US-104-DPO http://www.ifm.com/products/de/ds/IGS230.htm
IGS231 IGB3012-BPKG/M/US-104-DPS http://www.ifm.com/products/de/ds/IGS231.htm
IGS232 IGK3008BBPKG/US-104 http://www.ifm.com/products/de/ds/igs232.htm
IGS233 IGK3012-BPKG/US-104 http://www.ifm.com/products/de/ds/igs233.htm
IGS234 IGK3008BANKG/US-104 http://www.ifm.com/products/de/ds/igs234.htm
IGS235 IGK3012-ANKG/US-104 http://www.ifm.com/products/de/ds/igs235.htm
IGS236 IGB3008BBPKG/US-104 http://www.ifm.com/products/de/ds/igs236.htm